Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

Kontakty     Projekty
     
Publikácie          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
Autor:
Ing. Maroš Turčáni
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:
Ing. Mária Renčková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území obce Dolná Súča. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť je zameraná na všeobecnú charakteristiku životného prostredia, na jeho ochranu, znečisťovanie, degradáciu a devastáciu. Ďalšia časť je venovaná ochrane pôdy, využívania pôdy v minulosti a v súčasnosti, pôdnym typom, kategóriám pôd a krajine ako geosystému. Praktická časť je zameraná na konkrétnu záujmovú oblasť obce Dolná Súča. Hlavným cieľom diplomovej práce je spracovanie návrhu funkčnej ekologickej siete katastrálneho územia obce. Dôležitou a podstatnou úlohou bolo oboznámenie sa s problematikou ekologických sietí, výberom modelového územia, zberom, triedením, sústredením a spracovaním informácií o prírodných pomeroch, vplyvu pozitívnych aj negatívnych prvkov na krajinu, rôzne merania, fotodokumentácia a vypracovanie konkrétnych návrhov ekostabilizačných opatrení. Neodmysliteľnou súčasťou pri sledovaní územia a spracovaní zistených údajov boli katastrálne a topografické mapy, odborná literatúra, internet a terénny prieskum danej oblasti.
Kľúčové slová:
Krajina, Krajinná štruktúra, Miestny územný systém ekologickej stability, Ekologická stabilita, Návrh ekostabilizačných opatrení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene