Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Water Supply in the Area of Bratislava
Written by (author): Ing. Matúš Krippel
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zásobovanie vodou na území mesta Bratislava
Summary:Predmetom bakalárskej práce je voda na území Bratislavy, jej ťažba a ohrozenie. Jej cieľom je analyzovať situáciu s vodou v meste a upozorniť na možné riziká znehodnotenia vodných zdrojov. Práca sa skladá z troch samostatných častí. Prvá časť sa venuje vlastnostiam vody, zvodneného prostredia a zdrojom vody. Druhá časť charakterizuje prírodné pomery na území Bratislavy s dôrazom na klimatické, hydrologické, geologické a hydrogeologické pomery. Tretia časť práce opisuje históriu vodárenstva, spotrebu vody a vodné zdroje na území mesta. Výsledkom práce je konštatovanie, že vybudované vodné zdroje v Bratislave a jej okolí sú dostatočné na zásobovanie mesta a bratislavskej aglomerácie vrátane celého Záhoria minimálne do roku 2030. Rizikovými faktormi sú poľnohospodárske, priemyselné a sídliskové znečistenie zdrojov, predovšetkým však zástavba v ochranných pásmach zdrojov podzemných vôd a plánovaná trasa ropovodu cez mesto.
Key words:Podzemné vody, Zásobovanie vodou, Vodné zdroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited