Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mapping secondary (current) landscape structure in the city Šaľa
Written by (author): Ing. Petra Mesárošová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
Summary:ABSTRAKT Krajina je chápaná rôzne, a to či už odborne alebo laicky. Jednotlivé záujmové skupiny chápu krajinu inak. Krajinu inak vníma architekt, prírodovedec, historik, poľnohospodár, umelec či obyvateľ krajiny. Krajina je jednoducho časť zemského povrchu, ktorá podľa svojho vonkajšieho obrazu a vzájomne pôsobiacich javov, tvorí priestorovú jednotku s určitými geografickými, prírodnými a civilizačnými prvkami. Krajinný obraz má významnú estetickú a psychohygienickú funkciu a predstavuje významnú hodnotu pre budúce generácie. Krajina predstavuje vzťah medzi človekom a jeho prostredím. Je životným prostredím pre človeka a je zásadné pre jeho existenciu a rozvoj. Krajina je charakteristická svojou štruktúrou. Je potrebné aby človek krajinu spoznával, pozoroval, mapoval ale i chránil. Pri hodnotení štruktúry je potrebné jednotlivé zložky hodnotiť jednotlivo, pretože každá zložka krajiny je na inom stupni vývoja. Cieľom práce je zmapovanie jednotlivých zložiek sekundárnej krajinnej štruktúry, ktorú predstavujú skupiny prvkov lesa, trávobylných spoločenstiev, poľnohospodárskych kultúr, vodných plôch a tokov, skál a surových substrátov, sídel a technických diel. Sekundárna krajinná štruktúra je výrazne ovplyvnená činnosťou človeka. Pomocou dostupnej literatúry práca predstavuje súhrn faktov týkajúcich sa problematiky krajiny a krajinnej štruktúry. Medzi hlavné metódy výskumu patrí : terénny prieskum, analýza, syntéza, interpretácia, evalvácia a propozícia. Podľa terénneho prieskumu a poznania krajiny sú spracované materiály pre výsledky práce. Tie sú definované slovným opisom a obrazovými prílohami. Pomocou odkazov na použitú literatúru je možné danú problematiku hlbšie študovať a dopĺňať.
Key words:krajina, krajinná štruktúra, ochrana, životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited