Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
Autor: Ing. Petra Mesárošová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
Abstrakt:ABSTRAKT Krajina je chápaná rôzne, a to či už odborne alebo laicky. Jednotlivé záujmové skupiny chápu krajinu inak. Krajinu inak vníma architekt, prírodovedec, historik, poľnohospodár, umelec či obyvateľ krajiny. Krajina je jednoducho časť zemského povrchu, ktorá podľa svojho vonkajšieho obrazu a vzájomne pôsobiacich javov, tvorí priestorovú jednotku s určitými geografickými, prírodnými a civilizačnými prvkami. Krajinný obraz má významnú estetickú a psychohygienickú funkciu a predstavuje významnú hodnotu pre budúce generácie. Krajina predstavuje vzťah medzi človekom a jeho prostredím. Je životným prostredím pre človeka a je zásadné pre jeho existenciu a rozvoj. Krajina je charakteristická svojou štruktúrou. Je potrebné aby človek krajinu spoznával, pozoroval, mapoval ale i chránil. Pri hodnotení štruktúry je potrebné jednotlivé zložky hodnotiť jednotlivo, pretože každá zložka krajiny je na inom stupni vývoja. Cieľom práce je zmapovanie jednotlivých zložiek sekundárnej krajinnej štruktúry, ktorú predstavujú skupiny prvkov lesa, trávobylných spoločenstiev, poľnohospodárskych kultúr, vodných plôch a tokov, skál a surových substrátov, sídel a technických diel. Sekundárna krajinná štruktúra je výrazne ovplyvnená činnosťou človeka. Pomocou dostupnej literatúry práca predstavuje súhrn faktov týkajúcich sa problematiky krajiny a krajinnej štruktúry. Medzi hlavné metódy výskumu patrí : terénny prieskum, analýza, syntéza, interpretácia, evalvácia a propozícia. Podľa terénneho prieskumu a poznania krajiny sú spracované materiály pre výsledky práce. Tie sú definované slovným opisom a obrazovými prílohami. Pomocou odkazov na použitú literatúru je možné danú problematiku hlbšie študovať a dopĺňať.
Kľúčové slová:krajina, krajinná štruktúra, ochrana, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene