Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Quality assessment of enviromental components at Orava region
Written by (author): Ing. Mária Grossová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
Summary:Vplyvom rôznych činností dochádza k opätovnému znižovaniu kvality životného prostredia a taktiež aj jeho jednotlivých zložiek. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a vyhodnotením poznatkov o zložkách životného prostredia, ako sú ovzdušie, voda a pôda a o ich kvalite. Ovzdušie v regióne sa nachádza v triede minimálneho znečistenia. Na kvalitu ovzdušia majú vplyv rôzne znečisťovatele. Medzi najčastejšie zdroje znečistenia patria kameňolomy Zuberec a kameňolom za Pálenicou a tiež kotolne Tvrdošín, Trstená, Nižná a Dolný Kubín. Ročne vypúšťajú nie malé množstvá znečisťujúcich látok do ovzdušia. Najčastejšie vypúšťané látky do ovzdušia sú tuhé znečisťujúce látky, oxid uhoľnatý, oxid siričitý a oxidy dusíka. Celé územie regiónu Orava patrí do povodia Váhu. Stav vody v rieke Orava sa pravidelne sleduje meraním množstva rozpusteného kyslíka, teploty a fyzikálno-chemických ukazovateľov. Z meraní môžeme zhodnotiť, že stav vody v rieke Orava je dobrý a vyhovuje kritériám pre povrchové vody. Na väčšine územia Oravy sa nachádzajú čisté a nekontaminované pôdy alebo mierne kontaminované pôdy. Najviac zastúpené pôdy sú v deviatom stupni kvality pôd.
Key words:životné prostredie, kvalita ovzdušia, kvalita vody, kvalita pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited