Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
Autor: Ing. Mária Grossová
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
Abstrakt:Vplyvom rôznych činností dochádza k opätovnému znižovaniu kvality životného prostredia a taktiež aj jeho jednotlivých zložiek. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a vyhodnotením poznatkov o zložkách životného prostredia, ako sú ovzdušie, voda a pôda a o ich kvalite. Ovzdušie v regióne sa nachádza v triede minimálneho znečistenia. Na kvalitu ovzdušia majú vplyv rôzne znečisťovatele. Medzi najčastejšie zdroje znečistenia patria kameňolomy Zuberec a kameňolom za Pálenicou a tiež kotolne Tvrdošín, Trstená, Nižná a Dolný Kubín. Ročne vypúšťajú nie malé množstvá znečisťujúcich látok do ovzdušia. Najčastejšie vypúšťané látky do ovzdušia sú tuhé znečisťujúce látky, oxid uhoľnatý, oxid siričitý a oxidy dusíka. Celé územie regiónu Orava patrí do povodia Váhu. Stav vody v rieke Orava sa pravidelne sleduje meraním množstva rozpusteného kyslíka, teploty a fyzikálno-chemických ukazovateľov. Z meraní môžeme zhodnotiť, že stav vody v rieke Orava je dobrý a vyhovuje kritériám pre povrchové vody. Na väčšine územia Oravy sa nachádzajú čisté a nekontaminované pôdy alebo mierne kontaminované pôdy. Najviac zastúpené pôdy sú v deviatom stupni kvality pôd.
Klíčová slova:životné prostredie, kvalita ovzdušia, kvalita vody, kvalita pôdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně