Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
Autor: Ing. Mária Grossová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
Abstrakt:Vplyvom rôznych činností dochádza k opätovnému znižovaniu kvality životného prostredia a taktiež aj jeho jednotlivých zložiek. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a vyhodnotením poznatkov o zložkách životného prostredia, ako sú ovzdušie, voda a pôda a o ich kvalite. Ovzdušie v regióne sa nachádza v triede minimálneho znečistenia. Na kvalitu ovzdušia majú vplyv rôzne znečisťovatele. Medzi najčastejšie zdroje znečistenia patria kameňolomy Zuberec a kameňolom za Pálenicou a tiež kotolne Tvrdošín, Trstená, Nižná a Dolný Kubín. Ročne vypúšťajú nie malé množstvá znečisťujúcich látok do ovzdušia. Najčastejšie vypúšťané látky do ovzdušia sú tuhé znečisťujúce látky, oxid uhoľnatý, oxid siričitý a oxidy dusíka. Celé územie regiónu Orava patrí do povodia Váhu. Stav vody v rieke Orava sa pravidelne sleduje meraním množstva rozpusteného kyslíka, teploty a fyzikálno-chemických ukazovateľov. Z meraní môžeme zhodnotiť, že stav vody v rieke Orava je dobrý a vyhovuje kritériám pre povrchové vody. Na väčšine územia Oravy sa nachádzajú čisté a nekontaminované pôdy alebo mierne kontaminované pôdy. Najviac zastúpené pôdy sú v deviatom stupni kvality pôd.
Kľúčové slová:životné prostredie, kvalita ovzdušia, kvalita vody, kvalita pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene