Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Territories and Species of European Significance from the Nature Protection Point of View in Nitra Location
Written by (author): Ing. Martina Horková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Lokality a druhy európskeho významu z hľadiska ochrany prírody v lokalite Nitra
Summary:Významným prvkom existencie ľudstva je prosperujúce životné prostredie. Človek sa preto musí snažiť zachovávať kvalitné hodnoty a znižovať negatívne vplyvy na prostredie. Prostredníctvom súvislej európskej sústavy Natura 2000 ide o zachovanie biodiverzity. Chráni najohrozenejšie a najvzácnejšie druhy rastlín a živočíchov a vybraných biotopov na území členských štátov Európskej únie. Hlavným cieľom Natury 2000 je zachovanie prírodného dedičstva pre príslušný členský štát. Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie území v okolí Nitry, ktoré spadajú do Natury 2000. Považujeme za dôležité predstaviť lokality a druhy európskeho významu v lokalite Nitra a veríme, že ich lepšie spoznanie nás dovedie k uvedomeniu si ich hodnoty a prispeje k zvýšeniu účinnosti ochrany prírody na Slovensku.
Key words:Chránená krajinná oblasť, ochrana prírody, Natura 2000

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited