Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Characteristics of soil resources in the cadastral area Lužianky
Written by (author): Ing. Nina Čentéšová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Mária Renčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakteristika pôdnych zdrojov v katastrálnom území Lužianky
Summary:Predložená diplomová práca je zameraná na analýzu poznatkov o kvantite a kvalite poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce Lužianky. Vlastné riešenie diplomovej práce je rozdelené do troch podkapitol. V prvej podkapitole sú na základe vymedzených bonitovaných pôdnoekologických jednotiek na poľnohospodárskej pôde záujmového územia spracované bazálne vlastnosti pôd riešeného územia. Ide o genetické vlastnosti (pôdny typ, subtyp, pôdotvorný substrát, zrnitosť, skeletovitosť, hĺbka pôdy), vlastnosti klímy (teplotné a zrážkové pomery, potenciálny výpar) a vlastnosti reliéfu (svahovitosť a expozícia). Druhá podkapitola, v súlade s prepojením bonitácie pôd so zákonom o ochrane a využívaní pôdneho fondu, charakterizuje potenciálne ohrozenie ornej pôdy degradačnými prejavmi a určuje obmedzujúce faktory jej využívania. Tretia podkapitola sa venuje produkčným a ekonomickým ukazovateľom kvality pôdy. Tu sa orientujeme na určenie produkčného potenciálu pôd riešeného územia a smery jeho využitia v oblasti usporiadania a využívania pôdneho fondu a na určenie finančnej výnosovosti pôdy a úradnej ceny pôdy. Práca poskytuje údajové (tabuľkové) a priestorové informácie, ktoré môžu byť predmetom ďalších interpretácií v programoch GIS. Riešením práce sa vytvorili nové výpovedné podklady použiteľné nielen pre „tradičné“ hodnotenie a kvantifikáciu poľnohospodárskej produkcie, ale aj pre riešenie aktuálnych otázok ochrany a udržateľného využívania zdrojov pôdy a krajiny.
Key words:využitie BPEJ , bonitácia pôdy, kvantita a kvalita pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited