Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty
     
Projekty     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Charakteristika pôdnych zdrojov v katastrálnom území Lužianky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:
Ing. Mária Renčková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Charakteristika pôdnych zdrojov v katastrálnom území Lužianky
Abstrakt:
Predložená diplomová práca je zameraná na analýzu poznatkov o kvantite a kvalite poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce Lužianky. Vlastné riešenie diplomovej práce je rozdelené do troch podkapitol. V prvej podkapitole sú na základe vymedzených bonitovaných pôdnoekologických jednotiek na poľnohospodárskej pôde záujmového územia spracované bazálne vlastnosti pôd riešeného územia. Ide o genetické vlastnosti (pôdny typ, subtyp, pôdotvorný substrát, zrnitosť, skeletovitosť, hĺbka pôdy), vlastnosti klímy (teplotné a zrážkové pomery, potenciálny výpar) a vlastnosti reliéfu (svahovitosť a expozícia). Druhá podkapitola, v súlade s prepojením bonitácie pôd so zákonom o ochrane a využívaní pôdneho fondu, charakterizuje potenciálne ohrozenie ornej pôdy degradačnými prejavmi a určuje obmedzujúce faktory jej využívania. Tretia podkapitola sa venuje produkčným a ekonomickým ukazovateľom kvality pôdy. Tu sa orientujeme na určenie produkčného potenciálu pôd riešeného územia a smery jeho využitia v oblasti usporiadania a využívania pôdneho fondu a na určenie finančnej výnosovosti pôdy a úradnej ceny pôdy. Práca poskytuje údajové (tabuľkové) a priestorové informácie, ktoré môžu byť predmetom ďalších interpretácií v programoch GIS. Riešením práce sa vytvorili nové výpovedné podklady použiteľné nielen pre „tradičné“ hodnotenie a kvantifikáciu poľnohospodárskej produkcie, ale aj pre riešenie aktuálnych otázok ochrany a udržateľného využívania zdrojov pôdy a krajiny.
Kľúčové slová:
využitie BPEJ , bonitácia pôdy, kvantita a kvalita pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene