Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Vegetation Analysis as a Base for MÚSES Elaboration
Written by (author): Ing. Júlia Stančevová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
Summary:Aby sme mohli ochraňovať a zveľaďovať krajinu ktorá nás obklopuje, je potrebné poznať jej súčasný stav. Predkladaná bakalárska práca analyzuje nelesnú drevinovú vegetáciu na danom území, rozdeľuje ju do jednotlivých skupín a určuje ekologickú stabilitu krajiny. Záujmovým územím je Dolná Malanta, situovaná východne od Nitry v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce. Územie je intenzívne poľnohospodársky obhospodarované, tvorí ho predovšetkým orná pôda. Vegetácie (zelene) je tu nedostatok, čomu nasvedčuje aj koeficient ekologickej stability s hodnotou 0,07. Terénnym prieskumom sa zistili potrebné údaje o danom území. Krajina je dlhodobo ekologicky nestabilná, chýba hlavne bodová vegetácia, plošnej a líniovej vegetácie je nedostatok. Na záver práce je vyjadrená potreba zvýšiť podiel ekostabilizačných prvkov, najmä nelesnej drevinovej vegetácie (napr. niky, remízky, stromoradia). Koeficient ekologickej stability by sa mal zvýšiť aspoň na 3, čím by sa výrazne zlepšila ekologická stabilita, a tým aj kvalita životného prostredia na sledovanom území.
Key words:nelesná drevinová vegetácia, funkcie zelene, poľnohospodárska krajina, ekologická stabilita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited