Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
Autor: Ing. Júlia Stančevová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
Abstrakt:Aby sme mohli ochraňovať a zveľaďovať krajinu ktorá nás obklopuje, je potrebné poznať jej súčasný stav. Predkladaná bakalárska práca analyzuje nelesnú drevinovú vegetáciu na danom území, rozdeľuje ju do jednotlivých skupín a určuje ekologickú stabilitu krajiny. Záujmovým územím je Dolná Malanta, situovaná východne od Nitry v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce. Územie je intenzívne poľnohospodársky obhospodarované, tvorí ho predovšetkým orná pôda. Vegetácie (zelene) je tu nedostatok, čomu nasvedčuje aj koeficient ekologickej stability s hodnotou 0,07. Terénnym prieskumom sa zistili potrebné údaje o danom území. Krajina je dlhodobo ekologicky nestabilná, chýba hlavne bodová vegetácia, plošnej a líniovej vegetácie je nedostatok. Na záver práce je vyjadrená potreba zvýšiť podiel ekostabilizačných prvkov, najmä nelesnej drevinovej vegetácie (napr. niky, remízky, stromoradia). Koeficient ekologickej stability by sa mal zvýšiť aspoň na 3, čím by sa výrazne zlepšila ekologická stabilita, a tým aj kvalita životného prostredia na sledovanom území.
Kľúčové slová:nelesná drevinová vegetácia, funkcie zelene, poľnohospodárska krajina, ekologická stabilita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene