Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Management of the Tribec Bird Protected Area (NATURA 2000)
Written by (author): Ing. Anton Zachar
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Radimír Siklienka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manažment Chráneného vtáčieho územia Tríbeč (Natura 2000)
Summary:Abstrakt ZACHAR, Anton: Manažment Chráneného vtáčieho územia Tribeč (NATURA 2000) [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra: 2012. Práca podáva základnú charakteristiku vybraného Chráneného vtáčieho územia Tribeč, popisuje európske legislatívne základy jeho ochrany v nadväznosti na ich implementáciu do národnej legislatívy, hodnotí vplyv prírodných pomerov a socioekonomických aktivít na súčasný stav tohto územia. Identifikuje kritériové a prioritné druhy vtákov a ich biotopy, uvádza areály ich rozšírenia a status ohrozenosti, ako i stav ich monitoringu, sumarizuje a popisuje manažmentové opatrenia zamerané na zachovanie a zabezpečenie priaznivého stavu týchto druhov a ich biotopov a podáva informácie o pripravenom, ale doposiaľ neschválenom "Programe starostlivosti Chráneného vtáčieho územia Tribeč". V práci sú uvedené strategické i operatívne manažmentové opatrenia a regulatívy zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov jednotlivých manažmentových opatrení. V závere práca poukazuje na potrebu zvýšenia informovanosti o Chránenom vtáčom území Tribeč a o základnom zameraní legislatívou stanovených pravidiel predmetu ochrany v tomto území, a zavedenia týchto pravidiel do bežných činností, ktoré sú dennodenne vykonávané v tomto území či už vlastníkmi, užívateľmi, lesníkmi, poľnohopsodármi alebo návštevníkmi územia, ktorí však musia byť priamo zapojení do systému tak, aby bol v danom území zebezpečený priaznivý stav druhov a biotopov tých druhov, pre ktoré bolo územie vyhlásené.
Key words:Natura 2000, Chránené vtáčie územie Tribeč, orol kráľovský, priaznivý stav druhov a ich biotopov, Smernica o vtákoch, manažmentové opatrenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited