Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažment Chráneného vtáčieho územia Tríbeč (Natura 2000)
Autor: Ing. Anton Zachar
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Radimír Siklienka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment Chráneného vtáčieho územia Tríbeč (Natura 2000)
Abstrakt:Abstrakt ZACHAR, Anton: Manažment Chráneného vtáčieho územia Tribeč (NATURA 2000) [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra: 2012. Práca podáva základnú charakteristiku vybraného Chráneného vtáčieho územia Tribeč, popisuje európske legislatívne základy jeho ochrany v nadväznosti na ich implementáciu do národnej legislatívy, hodnotí vplyv prírodných pomerov a socioekonomických aktivít na súčasný stav tohto územia. Identifikuje kritériové a prioritné druhy vtákov a ich biotopy, uvádza areály ich rozšírenia a status ohrozenosti, ako i stav ich monitoringu, sumarizuje a popisuje manažmentové opatrenia zamerané na zachovanie a zabezpečenie priaznivého stavu týchto druhov a ich biotopov a podáva informácie o pripravenom, ale doposiaľ neschválenom "Programe starostlivosti Chráneného vtáčieho územia Tribeč". V práci sú uvedené strategické i operatívne manažmentové opatrenia a regulatívy zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov jednotlivých manažmentových opatrení. V závere práca poukazuje na potrebu zvýšenia informovanosti o Chránenom vtáčom území Tribeč a o základnom zameraní legislatívou stanovených pravidiel predmetu ochrany v tomto území, a zavedenia týchto pravidiel do bežných činností, ktoré sú dennodenne vykonávané v tomto území či už vlastníkmi, užívateľmi, lesníkmi, poľnohopsodármi alebo návštevníkmi územia, ktorí však musia byť priamo zapojení do systému tak, aby bol v danom území zebezpečený priaznivý stav druhov a biotopov tých druhov, pre ktoré bolo územie vyhlásené.
Kľúčové slová:Natura 2000, Chránené vtáčie územie Tribeč, orol kráľovský, priaznivý stav druhov a ich biotopov, Smernica o vtákoch, manažmentové opatrenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene