Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Specifikation ecological stability in a cadastral area of Ružomberok
Written by (author): Ing. Emília Kacianová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
Summary:Cieľom bakalárskej práce je príprava podkladov na projektovanie územného systému ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka, nachádzajúcom sa v Žilinskom kraji. Miestny územný systém ekologickej stability je dôležitý z hľadiska krajinno-ekologických systémov. Je významným nástrojom pre hodnotenie stavu a kvality krajiny. Podklady získané z územného systému ekologickej stability slúžia na spracovanie návrhov pozemkových úprav a tiež územno-plánovacích dokumentácií. V bakalárskej práci sme vysvetlili základné pojmy týkajúce sa danej problematiky ako napr. biokoridor, biocentrum, interakčný prvok, ochranná zóna. Vypočítali sme ekologickú stabilitu riešeného územia a sústredili podklady pre ďalšie spracovanie územného systému ekologickej stability. Výpočtom sme zistili, že katastrálne územie Ružomberka je na základe vypočítaného koeficientu ekologickej stability KES = 9,01 veľmi stabilné územie. Jeho stabilita je vysoká vzhľadom k pomerne veľkému zastúpeniu lesných systémov, ktoré plnia veľmi významnú ekologickú funkciu.
Key words:ekosystém, ekologická stabilita, biokoridor, územný systém ekologickej stability, pozitívne a negatívne prvky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited