Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: jozef.stredansky [at] uniag.sk
 
profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
Autor: Ing. Emília Kacianová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je príprava podkladov na projektovanie územného systému ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka, nachádzajúcom sa v Žilinskom kraji. Miestny územný systém ekologickej stability je dôležitý z hľadiska krajinno-ekologických systémov. Je významným nástrojom pre hodnotenie stavu a kvality krajiny. Podklady získané z územného systému ekologickej stability slúžia na spracovanie návrhov pozemkových úprav a tiež územno-plánovacích dokumentácií. V bakalárskej práci sme vysvetlili základné pojmy týkajúce sa danej problematiky ako napr. biokoridor, biocentrum, interakčný prvok, ochranná zóna. Vypočítali sme ekologickú stabilitu riešeného územia a sústredili podklady pre ďalšie spracovanie územného systému ekologickej stability. Výpočtom sme zistili, že katastrálne územie Ružomberka je na základe vypočítaného koeficientu ekologickej stability KES = 9,01 veľmi stabilné územie. Jeho stabilita je vysoká vzhľadom k pomerne veľkému zastúpeniu lesných systémov, ktoré plnia veľmi významnú ekologickú funkciu.
Kľúčové slová:ekosystém, ekologická stabilita, biokoridor, územný systém ekologickej stability, pozitívne a negatívne prvky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene