Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Determination of the wind erosion intensity using a mathematical model - WEQ equation adapted to the conditions of Slovakia in the administrative area of Močenok
Written by (author): Ing. Tomáš Urban, PhD.
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Opponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Opponent 3:doc. RNDr. František Petrovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie intenzity veternej erózie pomocou matematického modelu - rovnice WEQ upravenej na podmienky Slovenska v katastrálnom území Močenok
Summary:Veterná erózia patrí na Slovensku k degradačným procesom, ktoré spôsobujú veľké škody na poľnohospodárskych pôdach a úrodách. Negatívne ovplyvňuje pôdnu štruktúru a odstraňuje najúrodnejšiu vrchnú vrstvu pôdneho profilu. Táto dizertačná práca je zameraná na stanovenie intenzity veternej erózie na základe matematického modelu -- rovnice WEQ (Wind Erosion Equation), ktorej základy výskumu začali v tridsiatych rokoch minulého storočia. Aj keď v dnešnej dobe existuje mnoho modelov na simulovanie straty pôdy vetrom, rovnica veternej erózie je základom všetkých modelov a jej výskum pokračuje dodnes. Hlavným cieľom práce je stanovenie výšky odnosu pôdy v katastrálnom území Močenok, identifikovanie najohrozenejších pôd nachádzajúcich sa na modelovom území, presné určenie zemepisnej polohy najnáchylnejších častí a účelný návrh protieróznych opatrení na zníženie intenzity veternej erózie. Splnenie tohto cieľa sme dosiahli pomocou čiastkových krokov ako odberom pôdnych vzoriek za účelom stanovenia obsahu neerodovateľných pôdnych častíc na výpočet faktora erodovateľnosti pôdy, výpočtom klimatického faktora, odberom vzoriek vegetačného krytu a pozberových zvyškov ako aj terénnym prieskumom územia. Intenzitu veternej erózie sme namodelovali za rok 2010, rok 2011 a pre návrhové hodnoty faktorov K, C, V. Keďže jej hodnoty sa pohybovali aj v kategórii stredná a silná intenzita podľa hodnotenia Zachara (1984), navrhli sme sieť vetrolamov na ochranu najohrozenejších častí územia. Po návrhu vetrolamov s celkovou dĺžkou 6830 metrov sa zvýšila chránená plocha pôdy o 46,04 ha. V poslednom kroku sme vytvorili rozpočet 5 - radového polopriepustného vetrolamu a vypočítali orientačnú cenu za sto metrov jeho dĺžky. Okrem modelovania veternej erózie sme sa zaoberali aj vývojom deflametra (lapača pohybujúcich sa pôdnych častíc), jeho uplatnením v terénnych podmienkach a terénnym meraním odnosu pôdy pomocou tohto deflametra. Z výsledkov terénnych meraní sme dospeli k záveru, že schopnosť erodovania pôd v závislosti na rýchlosti vetra je veľmi vysoká a počas jednej hodiny môže dôjsť k strate aj niekoľkých ton pôdy z plochy jedného hektára. Pohybujúce sa častice spôsobujú ďalšie škody na pestovaných plodinách a výrazne vplývajú na znečisťovanie ovzdušia prachovými časticami.
Key words:rovnica veternej erózie, protierózne opatrenia, veterná erózia, terénne meranie odnosu pôdy, deflameter, odnos pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited