Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty
     
Projekty          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Stanovenie intenzity veternej erózie pomocou matematického modelu - rovnice WEQ upravenej na podmienky Slovenska v katastrálnom území Močenok
Autor: Ing. Tomáš Urban, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Oponent 3:
doc. RNDr. František Petrovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Stanovenie intenzity veternej erózie pomocou matematického modelu - rovnice WEQ upravenej na podmienky Slovenska v katastrálnom území Močenok
Abstrakt:Veterná erózia patrí na Slovensku k degradačným procesom, ktoré spôsobujú veľké škody na poľnohospodárskych pôdach a úrodách. Negatívne ovplyvňuje pôdnu štruktúru a odstraňuje najúrodnejšiu vrchnú vrstvu pôdneho profilu. Táto dizertačná práca je zameraná na stanovenie intenzity veternej erózie na základe matematického modelu -- rovnice WEQ (Wind Erosion Equation), ktorej základy výskumu začali v tridsiatych rokoch minulého storočia. Aj keď v dnešnej dobe existuje mnoho modelov na simulovanie straty pôdy vetrom, rovnica veternej erózie je základom všetkých modelov a jej výskum pokračuje dodnes. Hlavným cieľom práce je stanovenie výšky odnosu pôdy v katastrálnom území Močenok, identifikovanie najohrozenejších pôd nachádzajúcich sa na modelovom území, presné určenie zemepisnej polohy najnáchylnejších častí a účelný návrh protieróznych opatrení na zníženie intenzity veternej erózie. Splnenie tohto cieľa sme dosiahli pomocou čiastkových krokov ako odberom pôdnych vzoriek za účelom stanovenia obsahu neerodovateľných pôdnych častíc na výpočet faktora erodovateľnosti pôdy, výpočtom klimatického faktora, odberom vzoriek vegetačného krytu a pozberových zvyškov ako aj terénnym prieskumom územia. Intenzitu veternej erózie sme namodelovali za rok 2010, rok 2011 a pre návrhové hodnoty faktorov K, C, V. Keďže jej hodnoty sa pohybovali aj v kategórii stredná a silná intenzita podľa hodnotenia Zachara (1984), navrhli sme sieť vetrolamov na ochranu najohrozenejších častí územia. Po návrhu vetrolamov s celkovou dĺžkou 6830 metrov sa zvýšila chránená plocha pôdy o 46,04 ha. V poslednom kroku sme vytvorili rozpočet 5 - radového polopriepustného vetrolamu a vypočítali orientačnú cenu za sto metrov jeho dĺžky. Okrem modelovania veternej erózie sme sa zaoberali aj vývojom deflametra (lapača pohybujúcich sa pôdnych častíc), jeho uplatnením v terénnych podmienkach a terénnym meraním odnosu pôdy pomocou tohto deflametra. Z výsledkov terénnych meraní sme dospeli k záveru, že schopnosť erodovania pôd v závislosti na rýchlosti vetra je veľmi vysoká a počas jednej hodiny môže dôjsť k strate aj niekoľkých ton pôdy z plochy jedného hektára. Pohybujúce sa častice spôsobujú ďalšie škody na pestovaných plodinách a výrazne vplývajú na znečisťovanie ovzdušia prachovými časticami.
Kľúčové slová:
rovnica veternej erózie, protierózne opatrenia, veterná erózia, terénne meranie odnosu pôdy, deflameter, odnos pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene