Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identifikační číslo: 1449
Univerzitní e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
docent - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty
     
Výuka     Projekty
     
Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Modelovanie drevín s využitím počítačovej grafiky
Autor:
Ing. Eva Poláková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Oponent:
Ing. Marian Kurek
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Modelovanie drevín s využitím počítačovej grafiky
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá procesom modelovania drevín s využitím špeciálneho softvérového vybavenia a využitia vytvorených modelov v rámci odboru ZKA. V úvodnej časti sú interpretované výsledky literárneho prieskumu formou zhrnutia, ktoré má za účel objasniť všetky princípy tvorby aplikovanej 3D grafiky. Uvedený je aj opis jednotlivých dostupných poznatkov a postupov, ktoré je možné využiť pri tvorbe priestorového modelu vegetácie, ako aj priestoru samotného. Podrobne rozoberá delenie softvéru, jeho vlastností, funkcií ako aj aktuálny prehľad najvyužívanejších softvérov. V nasledujúcej časti je vymedzený cieľ práce, ktorý sa okrem objasnenia tvorby pre ZKA zameriava aj na získanie zručnosti pri práci s programovým vybavením špecializovaným pre oblasť 3D modelovania a fotorealistickej vizualizácie. Čiastkovými cieľmi bolo vytvorenie vlastnej knižnice prvkov zelene a ich vizualizácia. Ambíciou bolo priblížiť sa reálnemu zobrazeniu a prezentácia týchto výsledkov v statickej podobe. Ako modelové územie bol zvolený verejný priestor centrálnej mestskej zóny v Banskej Bystrici, ktorý zahŕňa Dolnú ulicu, pešiu zónu, Námestie SNP a Námestie Štefana Moyzesa. Na základe zozbieraných digitálnych podkladov bol vytvorený model terénu podľa skutočnosti. Ako modelový prvok zelene bol zvolený Acer platanoides ´Globosum´. V metodickej časti sa práca venuje postupom využitým pri tvorbe vlastných modelov. Je poskytnutý podrobnejší náhľad do postupov, ktoré autorka použila. Metodika teda obsahuje použité a odporúčané postupy a taktiež zahŕňa odporúčané nastavenia pre čo najlepší pomer kvality grafického výstupu a náročnosti spracovania. Pre tento účel autorka zvolila programy AutoCAD 2015, SketchUp Pro 2013, 3D Studio Max 2014 spolu s renderovacím modulom V-Ray a výsledky sú tvorené získanými skúsenosťami počas priebehu tvorby tejto práce. Teoretickými aj praktickými. Záverečná časť je venovaná okrem prezentácie vizualizácií aj charakteristike modelového územia centrálnej mestskej zóny v Banskej Bystrici. Výsledky terénneho prieskumu zahŕňajú podrobné analýzy územia a na ich základe je predkladaný aj sadovnícko-architektonický návrh riešenia zvoleného verejného priestoru. Nosným výsledkom a prínosom predkladanej diplomovej práce je však vytvorený model, ktorý je možné ďalej rozvíjať, upravovať a vylepšovať. Nadobudnuté skúsenosti počas tvorby, ktoré sú zhrnuté v predošlej časti práce, majú význam pre každého čitateľa, ktorý by sa podrobnejšie chcel venovať modelovaniu vegetácie do realistickej podoby. Počas modelovania bol vytvorený model Pomníku hrdinom sovietskej a rumunskej armády, ktorý bude sprístupnený na stiahnutie. A v neposlednej rade získané výsledky analýz a podrobné zhodnotenie územia majú prínos pre mesto Banská Bystrica.
Klíčová slova:
Banská Bystrica, 3D Studio Max, SketchUp, V-Ray, počítačová grafika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně