Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

     
Lesson
     
Projects          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Revitalization of park in town part Šaľa - Veča with application of virtual computer graphic
Written by (author):
Bc. Jakub Čurik
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Revitalizácia parku v mestskej časti Šaľa-Veča s aplikáciou priestorovej počítačovej grafiky.
Summary:Úlohou tejto bakalárskej práce bolo získať poznatky o navrhovaní mestských parkov a aplikovať tieto poznatky pri tvorbe návrhu parku, ktorý sa nachádza na Pribinovom námestí v mestskej časti Šaľa - Veča. Pri navrhovaní tohto parku bolo dôležitou podmienkou prihliadať na požiadavky a potreby obyvateľov tejto mestskej časti. V literárnom prehľade je vysvetlený vzťah človeka a mesta a akú dôležitú úlohu v tomto vzťahu zohráva príroda v podobe mestských parkov, ktoré sú nevyhnutnou a neodmysliteľnousúčasťou miest. Nasleduje stručný prehľad základných informácií o mestských parkoch, o faktoroch a základných funkciách, ktoré by mali plniť. Taktiež sú v tejto časti bakalárskej práce popísané dva významné parky, ktoré sa na území Slovenskej republiky nachádzajú a to konkrétne Medická záhrada a Sad Janka Kráľa. Oba tieto parky sa nachádzajú v meste Bratislava. Následne bolozrealizované vypracovanie terénnych prieskumov, ktorých výstupmi boli analyzačné výkresy a taktiež analýza drevín, ktoré sa v tomto parku nachádzajú. Ďalším krokom bolo vypracovanievýkresov širších vzťahov, ktoré hovoria o vzťahu riešeného územia s okolím a s celým mestom. Po ukončení týchto častí nasleduje vytváranie návrhu, ktorého úlohou bolo upraviť park tak, aby si získal pozornosť obyvateľov mestskej časti a aby sa stal priestorom pre trávenie voľného času, ktorý budú vyhľadávať. Záverom práce bolo vypracovanie virtuálneho modelu návrhu a z neho vytvorenie vizualizácií vytvoreného návrhu.
Key words:
revitalizácia, mestský park, vizualizácia, mestská časť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited