Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Landscape and architectural resolution of public areas of residential quarters
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Krajinno-architektonické riešenie verejných priestorov na sídliskách
Summary:
Názov pre prácu – "Krajinno-architektonické riešenie verejných priestorov na sídliskách" – sme zvolili práve preto, že považujeme za relevantné a v súčasnosti potrebné z hľadiska zlepšenia kvality životných podmienok v rámci obytných súborov. Predmetom projektu je časť obytnej zóny – Chrenová I v meste Nitra. V prvej kapitole sme sa zamerali na všeobecné informácie o vnutroblokovej zelené, ako aj o moderných prístupoch a trendoch v jej tvorbe. Cieľom práce bolo zhodnotiť súčasný stav územia a dendrologickú štruktúru vnútorného bloku v sídlisku Chrenová I v Nitre. Tretia časť poskytuje referenčné materiály a techniky používané pri analýze územia. V analýze tohto areálu sa zameriavame na popis jej súčasného stavu z hľadiska dopravy, funkčno-priestorových vzťahov, vegetačného zloženia. V štvrtej časti sa popisuje o použitie modernej počítačovej grafiky pri priestorovom modelovaní pre tvorbu krajinno-architektonického návrhu dotvorenia verejných priestorov zelene v prostredí sídliska. V práci je prezentovaná analýza grafických možností rôznych počítačových programov (grafického softvéru) pre akvizíciu krajinno-architektonického modelu. Okrem toho, sa popisuje, ako sme vyvinuli priestorový počítačový model s integrovaním objektov záhradnej a krajinnej architektúry. Pri spracovanie komplexného projektu bola venovaná pozornosť vytvoreniu harmonického priestoru, ktorý podľa svojich požiadaviek spĺňa funkcie obydlia (bytové funkcie) a poskytuje možnosť stráviť voľný čas všetkým vekovým skupinám obyvateľstva nielen tohto bloku, ale aj širokej verejnosti. Na konci práce sú poskytované všeobecné zistenia diplomovej práce a zoznam informačných zdrojov. Kľúčové slová: inventarizácia drevín, verejná zeleň, obytný súbor, vnútroblok.
Key words:inventarizácia drevín, verejná zeleň, obytný súbor, vnútroblok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited