Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and realization of software for automatic measurement of resistance temperature sensors in the authorized workplace
Written by (author): Ing. Peter Daniš
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Peter Packa
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia programového vybavenia na automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku
Summary:Práca je zameraná na zjednodušenie overenia odporových snímačov teploty k meračom tepla a na meranie väčšieho počtu snímačov teploty v autorizovanom pracovisku. V prehľade o súčasnom stave riešenej problematiky práca poukazuje na používané meracie zariadenia a meradlá v metrológii, popis výpočtu neistôt merania, popis sériovej komunikácie RS-232 a programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic 6.0. Cieľom práce je zaviesť automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku, ktorý povedie k zvýšenému počtu overenia meradiel, k jednoduchému vyhodnoteniu nameraných chýb a výpočtu neistôt merania. V práci je realizovaný postup na overovanie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku a vytvorenie programu pre automatické meranie odporových snímačov teploty pomocou programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic 6.0. Výsledkom práce je protokol o skúške s nameranými hodnotami skúšaného odporového snímača teploty s vyjadrením výsledku merania za pomoci vyhodnocovacieho programu Meranie teplomerov.
Key words:Visual Basic, metrológia, odporové snímače teploty, neistota merania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited