Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     Lesson
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Design and realization of software equipment for measuring of lateral offset of agricultural machinery working tools
Written by (author):
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Summary:
Diplomová práca sa venuje návrhu aplikácie na vyhodnocovanie údajov prístroja na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov, ktorý je využívaný v terénnych podmienkach na poliach a parcelách. Vyosenie je definované ako vychýlenie ťahaného zariadenia od vodorovnej osi, ktoré je pripojené ku poľnohospodárskemu stroju. V prehľade súčasného stavu riešenej problematiky je zhrnuté technologické rozdelenie snímačov, ktoré môžu byť aplikované v meracom reťazci pri meraní vyosenia. Prehľad ďalej pokračuje popisom programovacích jazykov vhodných na programovanie aplikácie, na vyhodnocovanie nameraných údajov prístroja a ich zobrazovanie na mape. Vo výsledkoch práce je opísaný návrh a vytvorenie vlastnej aplikácie, použité programové vybavenie, spôsob načítania a parsovania údajov, zápis údajov do tabuľky, zobrazovanie polohy jednotlivých bodov a vyhodnocovanie nameraných údajov prostredníctvom grafov.
Key words:
programovanie, mapa, C#, vyosenie, body, vyhodnocovanie, snímače

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited