Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measuring methods and devices for the evaluation of soil penetration resistance
Written by (author): Bc. Marek Laktiš
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Summary:Jednou zo základných vlastností pôdy je schopnosť poskytovať živiny rastlinám. Vďaka jej fyzikálnym a chemickým vlastnostiam sa môže značne ovplyvniť jej úrodnosť a zloženie. Hlavne tento dôvod prispieva skúmaniu vlastnostiam pôdy a sú dôležité najmä pre poľnohospodárstvo. Najpraktickejšími spôsobmi merania týchto vlastností pôdy sú penetračné metódy. Práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. Prvá časť obsahuje podrobný opis pôdy, jej fyzikálne a chemické vlastnosti. Druhá časť zahŕňa metódy merania a meracie prístroje na meranie penetračného odporu pôdy. V tretej časti bol vytvorený návrh zapojenia penetrometra pre budúcu realizáciu. V záverečnej časti práce bola daná problematika zhrnutá a zhodnotená.
Key words:vlastnosti pôdy, penetrometre, návrh penetrometra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited