Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of the intelligent installation for the selected object.
Written by (author): Ing. Ľuboš Vašš
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:Ing. Michal Repka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt
Summary:V bakalárskej práci je riešená problematika inteligentných elektrických inštalácií. Práca je zameraná na návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt. Prvá časť práce je zameraná na opis klasickej elektroinštalácie, inteligentnej elektroinštalácie a definovanie základných rozdielov medzi nimi. Ďalej sú tu rozobraté jednotlivé nevýhody klasickej inštalácie a výhody inteligentnej inštalácie. V prvej časti sú tiež opísané základné funkcie inteligentných inštalácií a komunikácia medzi jednotlivými zariadeniami. Práca opisuje štyri inteligentné systémy, ktoré sú v súčasnosti využívané v domových inštaláciách. Druhá časť práce je zameraná na realizáciu inteligentnej inštalácie vo vybranom objekte inteligentným systémom Tecomat Foxtrot. V tejto časti je opísaný vybraný objekt, stanovenie požiadaviek užívateľa, popis technického riešenia, samotná realizácia a opis základných modulov použitých v systéme.
Key words:elektrická inštalácia, inteligentná inštalácia, inteligentný systém, Tecomat Foxtrot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited