Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     Výuka
     
Závěrečná práce     Projekty     
          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:
Modelovanie a simulácia regulačných obvodov
Autor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Pracoviště:
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Modelovanie a simulácia regulačných obvodov
Abstrakt:
Habilitačná práca sa zaoberá problematikou spojitých regulačných obvodov, modelovaním a simuláciou rôznych dynamických systémov, riadiacimi algoritmami pri regulácii vybraných fyzikálnych veličín, návrhom meracích reťazcov vybraných veličín. Práca sa predkladá ako súbor vedeckých prác doplnených komentárom. Súbor vedeckých prác tematicky zahŕňa problematiku merania fyzikálnych veličín, identifikácie regulovaných sústav, návrhu a realizácie riadiacich algoritmov klasickými metódami a pomocou fuzzy logiky. Dôležitou oblasťou je modelovanie, simulácia a vizualizácia technologických procesov. Jednotlivé príspevky sú zamerané na parciálne témy: riadenie a regulácia technologických procesov, kde bol navrhnutý univerzálny číslicový regulátor, nastavovanie PID regulátorov v uzavretom regulačnom obvode, fuzzy riadenie ventilácie a mikroklimatických podmienok v uzavretom chovnom priestore a ich vplyv na spotrebu elektrickej energie, meranie základných fyzikálnych veličín, kde sme sa zamerali na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín a plynov, meranie teploty, vlhkosti a osvetlenia v skleníkovom hospodárstve, meranie utlačenia pôdy, modelovanie a simulácia dynamických systémov, kde sa modelovali základné elektrické obvody, tepelné výmenníky, jednosmerný motor s cudzím budením, regulačný obvod s PID regulátorom. Úvod práce obsahuje stručnú charakteristiku pojmov riadenie a regulácia a klasifikuje jednotlivé spôsoby automatického riadenia z pohľadu spracovania regulovaných veličín a akčného zásahu. Experimentálna časť publikovaných prác je zameraná na komponenty, ktoré sú obsiahnuté v regulačných a riadiacich obvodoch. V práci sú navrhnuté nové spôsoby merania fyzikálnych veličín a spôsoby riadenia a simulácie vybraných technologických procesov. Komentár k súboru publikovaných prác je rozdelený na tri časti, ktoré sa vzájomne prelínajú. V jednotlivých kapitolách boli navrhnuté spôsoby merania vybraných veličín, boli navrhnuté metódy riadenia klasickým spôsobom aj pomocou fuzzy regulátora. V tretej časti boli navrhnuté modely dynamických systémov v programe Matlab-Simulink, na ktorých sa vykonávala simulácia. Súbor publikovaných vedeckých prác obsahuje nasledovné experimentálne výsledky: návrh snímača svetelného žiarenia a realizácia riadenia intenzity osvetlenia fuzzy regulátorom, realizácia laserovej navigácie mobilného robota, simulácia jednosmerného motora s cudzím budením v programe Matlab, simulácia plášťového výmenníka v programe Matlab, návrh a realizácia univerzálneho číslicového regulátora, návrh a realizácia snímača na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín a plynov, zisťovanie vplyvu koeficientov PID regulátorov vypočítaných rôznymi metódami na kvalitu regulácie, vizualizácia prečerpávacej stanice v prostredí SCADA, návrh a realizácia kužeľového penetrometra, návrh a realizácia merania tlaku v naftových motoroch. Experimentálne výsledky merania základných veličín, riadenia základných technologických procesov a modelovania dynamických sústav sú uvedené v kapitole Zhodnotenie publikovaných výsledkov. Vedecký prínos publikovaných prác a odporúčania pre ďalší výskum sú uvedené v Závere habilitačnej práce.
Klíčová slova:
riadenie technologických procesov, regulátor, modelovanie a simulácia sústav, meranie a regulácia

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně