Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects     
Publications     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Modeling and simulation of control circuits
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Modelovanie a simulácia regulačných obvodov
Summary:
Habilitačná práca sa zaoberá problematikou spojitých regulačných obvodov, modelovaním a simuláciou rôznych dynamických systémov, riadiacimi algoritmami pri regulácii vybraných fyzikálnych veličín, návrhom meracích reťazcov vybraných veličín. Práca sa predkladá ako súbor vedeckých prác doplnených komentárom. Súbor vedeckých prác tematicky zahŕňa problematiku merania fyzikálnych veličín, identifikácie regulovaných sústav, návrhu a realizácie riadiacich algoritmov klasickými metódami a pomocou fuzzy logiky. Dôležitou oblasťou je modelovanie, simulácia a vizualizácia technologických procesov. Jednotlivé príspevky sú zamerané na parciálne témy: riadenie a regulácia technologických procesov, kde bol navrhnutý univerzálny číslicový regulátor, nastavovanie PID regulátorov v uzavretom regulačnom obvode, fuzzy riadenie ventilácie a mikroklimatických podmienok v uzavretom chovnom priestore a ich vplyv na spotrebu elektrickej energie, meranie základných fyzikálnych veličín, kde sme sa zamerali na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín a plynov, meranie teploty, vlhkosti a osvetlenia v skleníkovom hospodárstve, meranie utlačenia pôdy, modelovanie a simulácia dynamických systémov, kde sa modelovali základné elektrické obvody, tepelné výmenníky, jednosmerný motor s cudzím budením, regulačný obvod s PID regulátorom. Úvod práce obsahuje stručnú charakteristiku pojmov riadenie a regulácia a klasifikuje jednotlivé spôsoby automatického riadenia z pohľadu spracovania regulovaných veličín a akčného zásahu. Experimentálna časť publikovaných prác je zameraná na komponenty, ktoré sú obsiahnuté v regulačných a riadiacich obvodoch. V práci sú navrhnuté nové spôsoby merania fyzikálnych veličín a spôsoby riadenia a simulácie vybraných technologických procesov. Komentár k súboru publikovaných prác je rozdelený na tri časti, ktoré sa vzájomne prelínajú. V jednotlivých kapitolách boli navrhnuté spôsoby merania vybraných veličín, boli navrhnuté metódy riadenia klasickým spôsobom aj pomocou fuzzy regulátora. V tretej časti boli navrhnuté modely dynamických systémov v programe Matlab-Simulink, na ktorých sa vykonávala simulácia. Súbor publikovaných vedeckých prác obsahuje nasledovné experimentálne výsledky: návrh snímača svetelného žiarenia a realizácia riadenia intenzity osvetlenia fuzzy regulátorom, realizácia laserovej navigácie mobilného robota, simulácia jednosmerného motora s cudzím budením v programe Matlab, simulácia plášťového výmenníka v programe Matlab, návrh a realizácia univerzálneho číslicového regulátora, návrh a realizácia snímača na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín a plynov, zisťovanie vplyvu koeficientov PID regulátorov vypočítaných rôznymi metódami na kvalitu regulácie, vizualizácia prečerpávacej stanice v prostredí SCADA, návrh a realizácia kužeľového penetrometra, návrh a realizácia merania tlaku v naftových motoroch. Experimentálne výsledky merania základných veličín, riadenia základných technologických procesov a modelovania dynamických sústav sú uvedené v kapitole Zhodnotenie publikovaných výsledkov. Vedecký prínos publikovaných prác a odporúčania pre ďalší výskum sú uvedené v Závere habilitačnej práce.
Key words:
riadenie technologických procesov, regulátor, modelovanie a simulácia sústav, meranie a regulácia

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited