Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of computer graphics for the creation of teaching materials for the course Basics of informatics
Written by (author): Ing. Martin Honíšek
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Základy informatiky. Práca spracúva danú problematiku pomocou programu Adobe Flash Professional CS6. Podstatou práce je vytvorenie učebnej pomôcky, ktorá bude pomáhať študentom ľahšie a rýchlejšie pochopiť princíp a využitie Karnaughovej mapy, ktorá je potrebná pre úspešné zvládnutie predmetov Základy informatiky, Číslicová elektronika a Automatizácia. V teoretickej časti bakalárskej práce je vysvetlená Booleova algebra, Karnaughova mapa a softvérový program využitý na vytvorenie aplikácie, Adobe Flash Professional CS6. Praktická časť práce vysvetľuje spôsob a postup vytvárania aplikácie a oboznamuje čitateľa s jednotlivými krokmi, ktoré viedli k úspešnému vyhotoveniu Flash aplikácie. Učebná pomôcka bude sprístupnená pre študentov Technickej fakulty SPU.
Key words:počítačová grafika, Adobe Flash CS6, Karnaughova mapa, Boolova algebra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited