Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
     
Lesson
     
Final thesis
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Possibilities of innovation and development of the computer network in conditions of basic and secondary education in SR
Written by (author): Bc. Adam Šurába
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podmienkach základného a stredného školstva v SR
Summary:
Bakalárska práca sa venuje možnosti inovácie a rozvoju počítačovej siete základnej školy Ondreja Cabana v Komjaticiach . Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole je riešená teoretická problematika počítačovej siete, jej história, štandardy, topológia a hardvérové sieťové prvky. Druhá kapitola popisuje cieľ bakalárskej práce. Hlavným cieľom bakalárskej práce je inovácia konkrétnej počítačovej siete na základnej škole. V tretej kapitole sú zhodnotené a analyzované aktuálne dostupné komponenty a zariadenia, z ktorých je zostavená školská počítačová sieť Ethernet. Ďalej na základe tejto analýzy sú vytvorené návrhy na inováciu. V štvrtej kapitole je spracovaný finančný návrh použitých komponentov, ktoré sú dôležité pre inováciu počítačovej siete.
Key words:
počítačová sieť, ethernet, LAN, sieťový hardvér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited