Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comprehensive draft of multimedia and computer classrooms for primary schools in Slovakia.
Written by (author): Ing. Jakub Strmeň
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komplexný návrh multimediálnej a počítačovej cvičebne pre základné školy v SR
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá multimédiami používanými pri výučbe na základných školách. Sú v nej zahrnuté aj širšie súvislosti týkajúce sa problematiky. Práca sa zakladá na reálnom stave zo základnej školy Radvanská 1, Námestie Ľudovíta Štúra v Banskej Bystrici. Multimediálna cvičebňa bude vytvorená pre potreby žiakov základnej školy prvého a druhého stupňa. Z toho vyplýva, že bude využívaná žiakmi širokého spektra ich počítačových znalostí. Tento fakt sa musí nutne odraziť na jej technickom a softwarovom vybavení. Trieda bude vybavená technikou, ktorá bude zodpovedať daným požiadavkám vzdelávacích programov učebných osnov, a to ako technických, tak ekonomických. Ďalej bude disponovať najnovšími didaktickými a ergonomickým pomôckami.
Key words:multimédia, základná škola, didaktické pomôcky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited