Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Lesson
     
Final thesis
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Measurement of physical quantities by using the minicomputer
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Patrik Bodemeijer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličín
Summary:
V bakalárskej práci na tému „Využitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličín“ je v prvej časti obsiahnutá teória o meraní teploty, príklady dostupných jednotlivých minipočítačov, ktoré možno využiť pre meranie. Ďalej sú spomenuté podmienky mikroklímy na pracovisku vyplývajúce zo zákona. Cieľom práce je oboznámenie s problematikou merania, hardvérového a softvérového vybavenia minipočítača. V tretej kapitole sú uvedené zariadenia použité pri meraní, postupy zapojenia. Zdrojový kód pre meranie, zámer merania, vyhodnocovanie údajov sa nachádza v kapitole číslo štyri. Návrhom výsledkov merania na ovládanie vykurovacej jednotky pomocou minipočítaču sa zaoberá posledná piata kapitola. V prílohách sú uvedené ďalšie možné využitia minipočítaču.
Key words:
teplota, vlhkosť, Raspberry Pi, Python

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited