Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Algorithm Used for Path Finding Based on 2D Scanner Data
Written by (author):
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Tibor Bako
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Algoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skenera
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá získavaním údajov z polovodičového 2D laserového skenera a ich následným spracovaním. Vytvorili sme aplikáciu, ktorá tieto údaje analyzuje a prehľadne ich číselne aj graficky zobrazuje. Popísali sme jednotlivé funkcie knižnice SCIP_library a jednotlivé ovládacie prvky nášho programu. S jeho pomocou sme odstránili chyby meraní, detegovali blízke prekážky a vybrali optimálny smer na ich obídenie. Graficky sme znázornili koncové body nameraných vzdialeností, čo nám poskytlo prehľadnú informáciu o vzdialenostiach a rozmiestneniach okolitých prekážok. Funkčnosť celého riešenia sme v laboratórnych podmienkach experimentálne otestovali a potvrdili. Vytvorený program teda považujeme za vhodný pre použitie pri detekcii a vyhýbanie sa blízkym prekážkam pri pohybe autonómnych mobilných robotov.
Key words:
laserový senzor, navigácia robota, vyhýbanie sa prekážkam, 2D skener, algoritmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited