Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 
Lecturer - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts          Lesson
     
Final thesis
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Object position controller in the pipe by air flow
Written by (author):
Ing. Tomáš Ferenc
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Regulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchu
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie funkčného riadenia polohy loptičky v potrubí za pomoci prúdenia vzduchu ovládaného pomocou programovateľného logického automatu (PLC) od firmy B&R, kde sa vyuţíva regulácia PSD. V prvej časti práce je popísaná teória diskrétneho riadenia so zameraním na PSD a PID reguláciu. Ďalej sú popísané metódy pre nastavenie PSD regulátorov (“Ziegler–Nichols“ , “pokus – omyl” a “Kuhnova metóda”). Druhá časť práce bliţšie zaznamenáva praktickú časť, popis jednotlivých modulov PLC, ich komunikácia a funkčnosť. Regulovaný model bol zhotovený a odskúšaný.
Key words:
Regulácia, Riadenie, PLC, PSD

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited