Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Identification number: 1461
University e-mail: miroslav.zitnak [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Analysis of accident rate in agriculture, assessing the safety and quality of work of machines in post-harvest lines
Written by (author): doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Department: Faculty of Engineering
Opponent 1:prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Opponent 3:prof. Ing. Aurel Sloboda, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotenie bezpečnosti a kvality práce strojov na pozberových linkách
Summary:Predkladaná habilitačná práca si kladie za cieľ analyzovať súčasný stav úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotenie bezpečnosti a kvality práce strojov na pozberových linkách, ďalej poukázať na problémy, ktoré treba riešiť na pozberových linkách po stránke bezpečnosti pracovného a životného prostredia, konštrukčnej bezpečnosti a technologickej bezpečnosti (pracovné režimy mechanizmov, rýchlosti, otáčky, druh materiálu jednotlivých časti strojov a iné). Dôležité je poznať fyzikálno-mechanické vlastnosti ošetrovaných materiálov, pevnosť zrna, trecie vlastnosti, pružné vlastnosti, tepelné a iné, na základe ktorých môžeme voliť pracovné režimy strojov, druh konštrukčných materiálov, čím dosiahneme zníženie prašnosti a hlučnosti a poškodenia zrna. V práci chceme poukázať na nový prístup k zlepšovaniu bezpečnosti pracovného a životného prostredia na pozberových linkách, ktorý spočíva v hľadaní vzájomnej väzby medzi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami zŕn a pôsobením pracovných ústrojenstiev na zrno v pozberovej úprave zrnín (interakcia zrno-stroj verzus pracovné a životné prostredie). V tomto zmysle boli vykonané experimentálne merania z hlučnosti a prašnosti na vybraných pozberových linkách. V nadväznosti na tieto merania boli vykonané merania a hodnotenia základných fyzikálno-mechanických vlastností zŕn pšenice, jačmeňa a kukurice. V súvislosti s hodnotením rizík bolo vypracované posúdenie rizikovosti strojov metódou FMEA ako zdroja úrazu, požiaru, zníženia kvality výsledného produktu a ohrozenia životného prostredia. Problematika manažérstva rizika v poľnohospodárstve, tak ako aj v iných odvetviach, sa javí nielen v poslednej dobe veľmi aktuálnou, a to najmä z hľadiska ekonomiky, ako aj starostlivosti o bezpečnosť zamestnancov na pracovisku. Nevyhnutným krokom pre zvládnutie tejto úlohy je identifikácia všetkých pracovných postupov vzťahujúcich sa k jednotlivým činnostiam a stanovenie zdrojov rizík spojených s každým identifikovaným nebezpečenstvom. Manažérstvo rizika predstavuje dôležitý nástroj na identifikovanie týchto rizík, ich analýzu, hodnotenie, klasifikáciu a v neposlednom rade aj ich znižovanie za pomoci použitia vhodných opatrení. I keď došlo k významnému pokroku pri zlepšovaní noriem v odvetví poľnohospodárstva, zostáva ešte veľa opatrení, ktoré je možné a potrebné zvládnuť, aby sa úrazovosť v poľnohospodárstve znížila. Riešenie bezpečnosti pracovného a životného prostredia na pozberových linkách zrnín je problematika veľmi aktuálna aj z hľadiska HACCP. Získané poznatky sú prínosom po stránke praktického využitia, ale aj pre ďalšie vedecké skúmanie.
Key words:hlučnosť , úrazovosť v poľnohospodárstve, bezpečnosti a kvalita

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited