Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Identifikační číslo: 1461
Univerzitní e-mail: miroslav.zitnak [at] uniag.sk
 
docent - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

     Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:
Analýza úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotenie bezpečnosti a kvality práce strojov na pozberových linkách
Autor:
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Pracoviště:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Analýza úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotenie bezpečnosti a kvality práce strojov na pozberových linkách
Abstrakt:Predkladaná habilitačná práca si kladie za cieľ analyzovať súčasný stav úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotenie bezpečnosti a kvality práce strojov na pozberových linkách, ďalej poukázať na problémy, ktoré treba riešiť na pozberových linkách po stránke bezpečnosti pracovného a životného prostredia, konštrukčnej bezpečnosti a technologickej bezpečnosti (pracovné režimy mechanizmov, rýchlosti, otáčky, druh materiálu jednotlivých časti strojov a iné). Dôležité je poznať fyzikálno-mechanické vlastnosti ošetrovaných materiálov, pevnosť zrna, trecie vlastnosti, pružné vlastnosti, tepelné a iné, na základe ktorých môžeme voliť pracovné režimy strojov, druh konštrukčných materiálov, čím dosiahneme zníženie prašnosti a hlučnosti a poškodenia zrna. V práci chceme poukázať na nový prístup k zlepšovaniu bezpečnosti pracovného a životného prostredia na pozberových linkách, ktorý spočíva v hľadaní vzájomnej väzby medzi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami zŕn a pôsobením pracovných ústrojenstiev na zrno v pozberovej úprave zrnín (interakcia zrno-stroj verzus pracovné a životné prostredie). V tomto zmysle boli vykonané experimentálne merania z hlučnosti a prašnosti na vybraných pozberových linkách. V nadväznosti na tieto merania boli vykonané merania a hodnotenia základných fyzikálno-mechanických vlastností zŕn pšenice, jačmeňa a kukurice. V súvislosti s hodnotením rizík bolo vypracované posúdenie rizikovosti strojov metódou FMEA ako zdroja úrazu, požiaru, zníženia kvality výsledného produktu a ohrozenia životného prostredia. Problematika manažérstva rizika v poľnohospodárstve, tak ako aj v iných odvetviach, sa javí nielen v poslednej dobe veľmi aktuálnou, a to najmä z hľadiska ekonomiky, ako aj starostlivosti o bezpečnosť zamestnancov na pracovisku. Nevyhnutným krokom pre zvládnutie tejto úlohy je identifikácia všetkých pracovných postupov vzťahujúcich sa k jednotlivým činnostiam a stanovenie zdrojov rizík spojených s každým identifikovaným nebezpečenstvom. Manažérstvo rizika predstavuje dôležitý nástroj na identifikovanie týchto rizík, ich analýzu, hodnotenie, klasifikáciu a v neposlednom rade aj ich znižovanie za pomoci použitia vhodných opatrení. I keď došlo k významnému pokroku pri zlepšovaní noriem v odvetví poľnohospodárstva, zostáva ešte veľa opatrení, ktoré je možné a potrebné zvládnuť, aby sa úrazovosť v poľnohospodárstve znížila. Riešenie bezpečnosti pracovného a životného prostredia na pozberových linkách zrnín je problematika veľmi aktuálna aj z hľadiska HACCP. Získané poznatky sú prínosom po stránke praktického využitia, ale aj pre ďalšie vedecké skúmanie.
Klíčová slova:
hlučnosť , úrazovosť v poľnohospodárstve, bezpečnosti a kvalita

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně