Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Identifikačné číslo: 1461
Univerzitný e-mail: miroslav.zitnak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Analýza úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotenie bezpečnosti a kvality práce strojov na pozberových linkách
Autor: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Pracovisko: Technická fakulta
Oponent 1:prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Oponent 3:prof. Ing. Aurel Sloboda, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotenie bezpečnosti a kvality práce strojov na pozberových linkách
Abstrakt:Predkladaná habilitačná práca si kladie za cieľ analyzovať súčasný stav úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotenie bezpečnosti a kvality práce strojov na pozberových linkách, ďalej poukázať na problémy, ktoré treba riešiť na pozberových linkách po stránke bezpečnosti pracovného a životného prostredia, konštrukčnej bezpečnosti a technologickej bezpečnosti (pracovné režimy mechanizmov, rýchlosti, otáčky, druh materiálu jednotlivých časti strojov a iné). Dôležité je poznať fyzikálno-mechanické vlastnosti ošetrovaných materiálov, pevnosť zrna, trecie vlastnosti, pružné vlastnosti, tepelné a iné, na základe ktorých môžeme voliť pracovné režimy strojov, druh konštrukčných materiálov, čím dosiahneme zníženie prašnosti a hlučnosti a poškodenia zrna. V práci chceme poukázať na nový prístup k zlepšovaniu bezpečnosti pracovného a životného prostredia na pozberových linkách, ktorý spočíva v hľadaní vzájomnej väzby medzi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami zŕn a pôsobením pracovných ústrojenstiev na zrno v pozberovej úprave zrnín (interakcia zrno-stroj verzus pracovné a životné prostredie). V tomto zmysle boli vykonané experimentálne merania z hlučnosti a prašnosti na vybraných pozberových linkách. V nadväznosti na tieto merania boli vykonané merania a hodnotenia základných fyzikálno-mechanických vlastností zŕn pšenice, jačmeňa a kukurice. V súvislosti s hodnotením rizík bolo vypracované posúdenie rizikovosti strojov metódou FMEA ako zdroja úrazu, požiaru, zníženia kvality výsledného produktu a ohrozenia životného prostredia. Problematika manažérstva rizika v poľnohospodárstve, tak ako aj v iných odvetviach, sa javí nielen v poslednej dobe veľmi aktuálnou, a to najmä z hľadiska ekonomiky, ako aj starostlivosti o bezpečnosť zamestnancov na pracovisku. Nevyhnutným krokom pre zvládnutie tejto úlohy je identifikácia všetkých pracovných postupov vzťahujúcich sa k jednotlivým činnostiam a stanovenie zdrojov rizík spojených s každým identifikovaným nebezpečenstvom. Manažérstvo rizika predstavuje dôležitý nástroj na identifikovanie týchto rizík, ich analýzu, hodnotenie, klasifikáciu a v neposlednom rade aj ich znižovanie za pomoci použitia vhodných opatrení. I keď došlo k významnému pokroku pri zlepšovaní noriem v odvetví poľnohospodárstva, zostáva ešte veľa opatrení, ktoré je možné a potrebné zvládnuť, aby sa úrazovosť v poľnohospodárstve znížila. Riešenie bezpečnosti pracovného a životného prostredia na pozberových linkách zrnín je problematika veľmi aktuálna aj z hľadiska HACCP. Získané poznatky sú prínosom po stránke praktického využitia, ale aj pre ďalšie vedecké skúmanie.
Kľúčové slová:hlučnosť , úrazovosť v poľnohospodárstve, bezpečnosti a kvalita

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene