Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identifikační číslo: 1465
Univerzitní e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

     
     Projekty               
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Účinnosť fungicídov proti hubám z rodu Fusarium
Autor: RNDr. Miroslava Majeská, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Ján Praslička, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Gabriela Juhásová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Účinnosť fungicídov proti hubám z rodu Fusarium
Abstrakt:
ABSTRAKT Predkladaná práca prezentuje výsledky poľných pokusov, ktoré boli realizované na lokalite VŠS Malý Šariš v rokoch 2009 a 2010 ako aj výsledky laboratórnych sledovaní. Cieľom práce bolo štúdium interakcií fungicídov a prirodzenej populácie fuzárií, podieľajúcej sa na fuzarióze klasov a zŕn a in vitro štúdie mechanizmov fungicídnej rezistencie fuzárií. Hodnotený bol účinok fungicídov a ich vplyv na zmeny druhového spektra v populácii patogénov rodu Fusarium, na obsah mykotoxínov (DON, ZEA, T-2 toxín) v zrnách a stanovené boli aj hodnoty efektívnej koncentrácie na úrovni 50 % inhibície rastu mycélia. Napadnutie porastov bolo v roku 2009 na nižšej úrovni ako v roku 2010. Príčinou rozdielnej úrovne napadnutia boli iné poveternostné podmienky v jednotlivých sledovaných rokoch. V oboch rokoch boli stanovené ako najdominantnejšie patogény súvisiace s fuzariózou klasov F. graminearum a Microdochium nivale. Rovnaká prevalencia druhov bola zistená aj zo vzoriek symptomatických zŕn. Najúčinnejšie účinné látky proti fuzarióze klasu v roku 2009 boli tebuconazole, prothioconazole + tebuconazole a prothioconazole + fluoxastrobin a v roku 2010 prothioconazole + fluoxastrobin. Aplikované fungicídy mali vplyv aj na zmenu druhového spektra patogénov v klasoch aj v zrnách. Prípravky obsahujúce účinné látky patriace do chemickej skupiny triazolov efektívne redukovali výskyt druhov rodu Fusarium spp., zatiaľ čo kombinácia chemických skupín strobilurín + triazol lepšie eliminovala výskyt druhu Microdochium nivale. Obsahy mykotoxínov v zrnách boli pod legislatívne stanovenými hodnotami s výnimkou frakcie ružových zŕn separovaných z napadnutých klasov. Nebol zistený univerzálny prípravok, ktorý by všeobecne dosiahol zníženie obsahu všetkých troch testovaných mykotoxínov. Citlivosť/rezistencia proti fungicídom bola testovaná na 5 druhoch fuzárií (F. avenaceum, F. culmorum, F. graminearum, M. nivale, F. poae). Najcitlivejším druhom voči všetkým fungicídom bolo M. nivale, naopak najmenej citlivé boli druhy F. graminearum a F. avenaceum. Každý druh fuzárií reagoval na testované koncentrácie účinných látok odlišným spôsobom. Preukázalo sa odlišné pôsobenie konkrétnych látok proti konkrétnym druhom fuzárií. U všetkých druhoch sa prejavila vysoká rezistencia voči účinnej látke chlorothalonil s výnimkou M. nivale, ktoré sa zníženou citlivosťou prejavilo pri prípravku cyproconazole + propiconazole. Najvyššia citlivosť sa prejavila u každého druhu fuzárií na iný prípravok: F. avenaceum (prothioconazole + fluoxastrobin), F. culmorum (prochloraz), F. graminearum (spiroxamine + tebuconazole + triadimenol), M. nivale (tebuconazole + prochloraz) a F. poae (metconazole).
Klíčová slova:
mykotoxíny, Fusarium, C 50, rezistencia, Fuzarióza klasov, fungicídy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně