Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:IN VITRO EFFICACY OF FUNGICIDES AGAINTS OF AGENS THE FUSARIOSES IN CEREALS
Written by (author): Ing. Veronika Horčíková
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Vereš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:IN VITRO ÚČINNOSŤ FUNGICÍDOV PROTI PÔVODCOM FUZARIÓZ OBILNÍN
Summary:Cieľom práce bolo v laboratórnych podmienkach otestovať citlivosť/rezistenciu jednotlivých kmeňov a druhov patriacich do rodu Fusarium na vybrané fungicídy. Prehľad literatúry je venovaný problematike výskytu fuzárií na jednotlivých porastoch, ich symptomatike a v širšom spektre práca rozoberá aj aktuálny problém výskytu mykotoxínov. Spôsoby ochrany, ktorým je venovaná pomerná časť práce sú pre čitateľa zdrojom základných vedomostí pre správne a moderné ošetrovanie porastov obilnín, kde sa fuzariózy vyskytujú najčastejšie. Výsledky majú za úlohu predostriť čitateľovi najaktuálnejší obraz v chemickej ochrane proti fuzariózam a taktiež inšpirovať čitateľa, pre zavádzanie teoretických a laboratórnych poznatkov do praxe. Prípravky na laboratórne pokusy boli vybrané na základe ich registrácie proti fuzarióze klasov. Fungicídy boli do PDA pridávané pred rozlievaním média na vysterilizované Petriho misky. Po stuhnutí média boli do stredu Petriho misky naočkované kmene fuzárií v podobe terčíkov získaných z okrajov rýchlorastúcich kolónií. Kultúry boli kultivované pri teplote 23 °C a fotoperióde 12/12 hod. Stanovená bola absolútna letálna koncentrácia rastu mycélia (LC 100). Na základe stanovených letálnych koncentrácií a v porovnaní s hodnotou registrovanej dávky možno prípravky zoradiť do zostupného poradia: tebuconazole + prochloraz, metconazole, prothioconazole + tebuconazole, tebuconazole, spiroxamine + tebuconazole + triadimenol, prothioconazole + fluoxastrobin, prothioconazole + trifloxystrobin, prochloraz, fenpropimorph + metrafenone + epoxiconazole, epoxiconazole + fenpropimorph, cyproconazole + propiconazole, propiconazole, chlorothalonil, azoxystrobin + cyproconazole.
Key words:citlivosť, rezistencia, absolútna letálna koncentrácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited