Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Antifungal Effect of Botanical Extracts
Written by (author): Ing. Sylvia Matušíková, PhD.
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Vereš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antifungálny účinok rastlinných výťažkov
Summary:V práci bol sledovaný a kvantifikovaný antifungálny efekt extraktov 14 druhov rastlín -- potenciálnych zdrojov botanických fungicídov (Balota nigra, L., Sambucus nigra L., Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Allium ursinum L., Echinacea purpurea (L.) Moench, Boswellia sacra Roxb. ex Colebr., Convallaria majalis L., Galium verum L., Chelidonium majus L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Equisetum arvense L., Picea abies L., Aristolochia clematitis L., Tanacetum vulgare L.) na vybrané fytopatogénne huby, napádajúce obilniny a olejniny (Fusarium culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc. 1895, Fusarium poae (Peck) Wollenw., Alternaria spp. Nees ex Fr. a Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel (anamorfa: Botrytis cinerea Persoon: Fries). Pokusy boli realizované diskovou difúznou metódou. V práci boli použité dva typy extraktov z každého druhu rastliny -- polárna frakcia (5 g rastlinného materiálu + 30 ml 99% etanolu) a nepolárna frakcia (5 g rastlinného materiálu + 30 ml 95% n-hexánu). Extrakty boli aplikované na sterilné papierové disky umiestnené do stredu Petriho misiek na zemiakovo-dextrózový agar, ktorý bol naočkovaný 35 mikrolitrami suspenzie spór. Antifungálny účinok bol stanovený meraním veľkosti inhibičnej zóny (prázdnej oblasti vytvorenej vplyvom antimikrobiálnej látky) okolo papierového disku. Proti F. culmorum, F. poae a Alternaria spp. mali všetky rastlinné extrakty nulový inhibičný účinok. Organické extrahovadlá etanol a n-hexán v prípade týchto patogénov neprejavili nijakú inhibičnú aktivitu. Pri druhu B. fuckeliana sa inhibičný účinok prejavil pri všetkých etanolových extraktoch aj pri čistom etanole. V nepolárnej hexánovej frakcii prejavili účinok len extrakty baloty čiernej a kadidlovníka pravého. Rozdiel medzi neošetrenou kontrolou a účinkom extraktov, okrem etanolového extraktu baloty čiernej, pri B. fuckeliana bol štatisticky preukazný. Bolo zistené, že účinok niektorých etanolových extraktov nebol preukazne odlišný od účinku čistého etanolu. V prípade týchto extraktov mohol byť ich inhibičný účinok podmienený ich etanolovou zložkou. V porovnaní s fungicídom dosiahli najvyšší inhibičný účinok etanolové extrakty vratiča obyčajného -- 66,2 %, cesnaku medvedieho -- 53,2 % a konvalinky voňavej -- 46,8 % a ich účinok sa preukazne líšil od vplyvu čistého etanolu. Tieto rastliny by preto mohli byť potenciálne využiteľné pre získanie botanických fungicídov.
Key words:disková difúzna metóda, inhibičná zóna, botanické fungicídy, etanol, n-hexán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited