Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Plant Protection (FAaFR)

     
     
     
Publications
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of fungicides for leaf diseases barley
Written by (author): Ing. Marián Varga
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Účinnosť fungicídov proti listovým chorobám jačmeňa
Summary:V Práci sú prezentované výsledky z poľného pokusu, ktorý bol realizovaný na lokalite Veľké Zálužie. Cieľom práce bolo zhodnotenie fungicídnej účinnosti proti jednotlivým listovým patogénom jačmeňa jarného, zhodnotenie vplyvu aplikácie fungicídov na dosiahnutú výšku úrody, vrátane dosiahnutého HTZ. V rastovej fáze BBCH 85 pri hodnotení napadnutých listoch boli v dôsledku dlhopretrvávajúceho sucha pozorované iba choroby Pyrenophora teres a Ramularia collo-cygni ich výskyt na F1 liste predstavoval iba nízke % celej listovej plochy od 0,7 do 8,35. Na F2 liste bol hodnotený iba patogén Ramularia collo-cygni jeho výskyt bol iba v rozpätí od 0,8 -- 2,3 %. Všetky skúšané fungicídne varianty dokáli štaticky preukazne svojú účinnosť oproti kontrole. Najlepšie v pokuse obstáli jednozložkové fungicídy na báze účinných látok zo skupiny triazolov, epoxiconazole, prothioconazole. Najslabšie v pokusoch dopadol fungicíd Zamir (tebuconazole, prochloraz). Na výšku dosiahnutej úrody mali prípravky vplyv nepriamy -- cez reguláciu výskytu listových chorôb. Použitie fungicídu na báze s účinnou látkou azoxystrobin prinieslo najvyššiu úrodu a najvyššiu HTZ čo môže byť spôsobené tzv. green efektom strobilurínov.
Key words:
Pyrenophora teres, jačmeň, Ramularia collo-cygni, fungicídy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited