Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Occurrence of Fusarium and mycotoxins in cereals in the Slovak Republic
Written by (author): Ing. Jana Kičinová, PhD.
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Ján Praslička, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt fuzarióz a mykotoxínov na obilninách v SR
Summary:Práca sa zaoberá výskytom fuzariózy klasov (FHB) na pšenici letnej f. ozimnej (Triticum aestivum) a na jačmeni jarnom (Hordeum vulgare) v podmienkach Slovenska v rokoch 2011 - 2013. Sledovanie výskytu sa uskutočnilo na siedmych lokalitách SR patriacich do štyroch rôznych klimatických regiónov. Okrem sledovania výskytu FHB (v rastovej fáze BBCH 71--83) boli v týždňových intervaloch (BBCH 71--89) odoberané vzorky zŕn na zisťovanie výskytu jednotlivých druhov z rodu Fusarium v symptomatických aj asymptomatických častiach pšenice aj jačmeňa. V odobratých vzorkách zŕn boli stanovované mykotoxíny DON, ZEA a T-2 toxín. V porastoch pšenice v SR prevládala klasická fuzarióza klasov, na jačmeni prevládala hnedá klásková fuzarióza. Najvyššie vizuálne napadnutie klasov pšenice fuzariózov bolo zistené v lokalite Ď. Dvor (2012) -- 53,67 %, na jačmeni v lokalite Soblahov (2013) -- 52,33 %. Bola zistená preukazná závislosť medzi zrážkami v mesiaci máj a vizuálnym výskytom FHB v jednotlivých lokalitách. V symptomatických klasoch pšenice bolo z pliev klasov izolovaných 9 druhov z rodu Fusarium a Microdochium: F. poae, F. avenaceum, M. nivale, F. sporotrichioides, F. graminearum, F. equiseti, F. tricinctum, F. culmorum, F. langsethiae. Druh F. graminearum sa v klasoch vyskytoval najfrekventovanejšie. V symptomatických klasoch jačmeňa bol najfrekventovanejší druh F. poae. V napadnutých zástavovitých listoch jačmeňa bolo zistených 6 druhov z rodu Fusarium: F. poae, M. nivale, F. sporotrichioides, F. graminearum, F. equiseti, F. tricinctum. Najvyššia frekvencia výskytu bola zistená pri druhu F. poae. Infekcia asymptomatických zŕn pšenice hubami z rodu Fusarium bola najvyššia v roku 2013 -- 6,2 %, na jačmeni v roku 2011 -- 3,43 %. V asymptomatických zrnách pšenice bolo determinovaných 8 druhov z rodu Fusarium a Microdochium: F. poae, F. equiseti, F. avenaceum, F. tricinctum, F. graminearum, F. culmorum, F. sporotrichioides, M. nivale. Najvyššia frekvencia výskytu bola zistená pri druhu F. poae. V porovnaní so spektrom druhov vyskytujúcich sa v asymptomatických zrnách pšenice, v jačmeni sa vyskytoval druh F. langsethiae. Zvýšenie výskytu jednotlivých druhov fuzárií preukazne zvyšovalo obsah mykotoxínov v nasledujúcich prípadoch: F. graminearum -- DON a ZEA v zrnách pšenice; F. graminearum - ZEA v zrnách jačmeňa; F. poae - T-2 toxín v zrnách pšenice. Najviac sa vyskytujúcim mykotoxínom v zrnách pšenice a jačmeňa bol DON. Prekročenie maximálne povolenej hranice pre obsah DON-u v zrnách pšenice a jačmeňa bolo zistené iba v jednom zo sledovaných rokov -- 2013. V prípade pšenice bol legislatívne povolený obsah mykotoxínu DON v zrnách pšenice prekročený v roku 2013 v každej hodnotenej lokalite. Najvyšší obsah DON-u v zrnách pšenice bol zistený v lokalite Jacovce (2013) vo vzorkách zo zberu - 1521ug.kg-1, v zrnách jačmeňa v lokalite Soblahov (2013) - 2737 ug.kg-1. Prekročenie maximálne povoleného obsahu pre ZEA a T-2 toxín nebolo zistené v žiadnej vzorke. Najvyšší výskyt DON-u bol zistený v rastovej fáze BBCH 82 a 84. Najnižší výskyt DON-u bol zistený v rastovej fáze BBCH 84. Mykotoxín ZEA dosiahol najvyšší obsah v rastových fázach BBCH 80-84 a najnižší vo fáze BBCH 77-80. Najvyšší výskyt T-2 toxínu bol najčastejšie zistený vo vzorkách zo zberu a najnižší v rastových fázach BBCH 75-79.
Key words:pšenica, jačmeň, fuzarióza, klas, zrná, Slovenská republika, mykotoxíny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited