Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Efficiency of chemical protection against leaf diseases of barley
Written by (author): Ing. Zoltán Apacs
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Vereš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám jačmeňa
Summary:Bakalárska práca je zameraná na riešenie problematiky ochrany jačmeňa jarného proti hubovým listovým chorobám. V prvej časti sú popísané najdôležitejšie listové choroby jačmeňa. V pokusnej časti je riešený pokus na stanovenie napadnutia listovej plochy, fungicídnej účinnosti a ekonomickej relevantnosti aplikácie fungicídov. Pokus bol robený na území obce Čakajovce, v Nitrianskom okrese. Sledovaná bola sladovnícka odroda Ebson. Maloparcelkový pokus bol zložený zo 7 variantov. Šesť bolo s aplikáciou fungicídov a jeden variant bol kontrolný. Z každého variantu boli 4 opakovania. Zo získaných údajov bola vypočítaná ziskovosť pri jednotlivých prípravkoch. Najvyššie napadnutie listovej plochy bolo vo variante -- kontrola a to 18,01 %, z pomedzi ošetrovaných variantov najmenšie napadnutie listovej plochy bolo po použití prípravku Fandango 200EC -- 2,86 %,za ním nasledoval prípravok Tango Super, ďalej Amistar Xtra, Duett Top a Zamir 40 EW. Najväčšie poškodenie listovej plochy vykázal variant s prípravkom Hutton --7,48%. Najvyšší čistý zisk bol vo variante s aplikáciou prípravku Zamir 40 EW, a to 156,68 eur/ha, za ním nasledovali: Fandango 200 EC, Tango Super, Amistar Xtra a Duett Top. Najmenší zisk bol po aplikácii prípravku Hutton, len 27,03 eur/ha. Medzi najrozšírenejšie choroby v r. 2011 patrila hnedá škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres), ramuláriová škvrnitosť (Ramularia collo- cygni) a rynchospóriová škvrnitosť (Rynchosporium secalis). Výskyt hrdzí (Puccinia spp.) a múčnatky trávovej (Blumeria graminis) bol pod prahom škodlivosti.
Key words:listové choroby, jačmeň, fungicídy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited