Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Exploatation of organic fertilizers for wheat seed treatment
Written by (author): Ing. Kristína Gašparovič, PhD.
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie organických hnojív na morenie osiva pšenice
Summary:Do procesu ochrany rastlín v skorých štádiách rastu okrem klasických chemických a biologických moridiel v poslednom období vstupuje aj využitie špeciálnych organických hnojív a iných organických látok. Cieľom tejto práce bolo v podmienkach "in vitro" zhodnotiť vplyv kvapalných organických hnojív (Rokolan, Rokolan Duplo, NPK a NK citrát) a yzopovej, tymiánovej a pomarančovej silice, ako potenciálnych alternatívnych moridiel alebo prídavných látok k moridlám na klíčivosť a vývoj klíčiacich rastlín, ich zdravotný stav a rezistenciu voči patogénu Fusarium culmorum. Ich vplyv bol porovnaný so štandardným chemickým moridlom Scenic 080 FS a biologickým prípravkom Ekvert Plus. Najvyššia klíčivosť zŕn pšenice bola zaznamenaná pri použití prípravkov Ekvert Plus s Rokolan Duplo (100 %). Dĺžku klíčka oproti kontrole znížili všetky použité prípravky. Najpozitívnejší vplyv na počet koreňov bol zistený pri morení osiva prípravkom Scenic. Najvyššia priemerná dĺžka koreňov bola zaznamenaná pri pomarančovej a tymiánovej silici a naopak najkratšia pri použití moridla Scenic. 100 % zdravotný stav klíčkov bol zaznamenaný iba pri použití moridla Scenic, zatiaľ čo organické hnojivá síce zlepšili zdravotný stav rastlín v porovnaní s kontrolou, ale neeliminovali vznik symptómov na hypokotyle. Zrná pšenice inokulované hubou Fusarium culmorum preukázali najvyššiu rezistenciu pri morení moridlom Scenic 080 FS, pomarančovou a tymiánovou silicou. Najlepšiu klíčivosť dosiahol Ekvert plus s Rokolanom, avšak z hľadiska ochrany bol pri ich použití zaznamenaný najvyšší počet napadnutých rastlín. Dĺžku klíčka oproti prípravku Scenic 080 FS znížili všetky použité prípravky. Najpozitívnejší vplyv na počet koreňov bol zistený pri morení osiva prípravkom Scenic 080 FS. Ukazovateľ priemernej dĺžky klíčka zaznamenal najvyšší rast pri prípravku tymiánová silica a Scenic 080 FS. Celkovo bolo zistené, že moridlo Scenic sa vo väčšine ukazovateľov prejavilo ako najúčinnejšie, avšak v najväčšej miere redukovalo klíčivosť osiva (9,76 %). Ako perspektívna alternatíva k chemickým moridlám sa ukázalo použitie tymiánovej a pomarančovej silice, avšak rizikom použitia spomínaných silíc je nižšia účinnosť ochrany F. culmorum v porovnaní s moridlom Scenic.
Key words:hnojivá, morenie osiva, klíčenie, hypokotyl, ochrana, účinnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited