Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Diversity of isolates Cercospora beticola in Slovakia
Written by (author):
Department:
Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Diverzita izolátov Cercospora beticola na Slovensku
Summary:
Cukrová repa je v rámci Slovenskej republiky najvhodnejšou plodinou pre získavanie cukru po technologickom spracovaní. Taktiež je to veľmi vhodná plodina k zaradeniu do osevných postupov pre dosiahnutie trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Cukrová repa je hospodársky významná plodina a jej pestovanie si vyžaduje vysokú odbornosť v rámci agrotechniky. Podstatnú pozornosť si vyžaduje sledovanie a včasné ošetrenie proti chorobám. Najvýznamnejšou chorobou v rámci Slovenskej republiky je hnedá škvrnitosť spôsobená hubou Cercospora beticola. Táto choroba je veľmi častá a v dôsledku opakovanej a každoročnej aplikácie fungicídov môže dochádzať k vzniku rezistencie proti účinným látkam v rámci dlhodobo používaných fungicídnych prípravkov. Z dôvodu vyskytujúcich sa znížených účinností týchto látok je podstatné monitorovať morfológiu a diverzitu Cercospora beticola v rámci pestovateľských oblastí Slovenskej republiky. Cieľom práce bolo zistiť rýchlosť rastu a sporuláciu jednotlivých izolátov z lokalít (Nové Zámky, Mojmírovce, Nižná, Horné Chlebany, Bolešov, Hronovce, Dolné Saliby, Oslany) z roku 2016 na živných médiách (agaroch AWSBL,SBLEA,TE,V8,PDA). Morfológia a diverzita v kultivačných charakteristikách jednotlivých izolátov je kľúčová pre následné zisťovanie a monitoring rezistencie, ktorý sa vykonáva v laboratórnych podmienkach in vitro. Po zaočkovaní izolátov na jednotlivé agary boli merané hodnoty rastu každé 3 dni po dobu 25 dní pri teplotách 25℃ a 30℃ pri fotoperióde 12 h svetla a 12 h tmy. Meraniami a následnými vyhodnoteniami bolo zistené, že najvhodnejšia teplota pre rast izolátov bola 25℃ pri ktorej boli zaznamenané vyššie rýchlosti rastov. Najvhodnejšie živné médium v prípade podmienok 25℃ bolo TE a druhé najvhodnejšie PDA. Pri podmienkach 30℃ bolo vyhodnotené za najvhodnejšie živné médium SBLEA a druhé najvhodnejšie PDA. Práca prispela k následnému výskumu na Katedre ochrany rastlín k výberu vhodných agarov a teploty pre skúmanie rezistencie Cercospora beticola na vybrané fungicídy. Vďaka overeniu najvhodnejších živných médií a zhodnoteniu kultivačných charakteristík jednotlivých izolátov je možné zefektívniť následné testovanie pre výskum fungicídnej rezistencie v populácii patogéna Cercospora beticola na Slovensku.
Key words:
Cercospora beticola, in vitro, rýchlosť rastu, izolát, agar

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited