Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identifikační číslo: 1465
Univerzitní e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Mykotoxíny v potravinách - výskyt, riziká a prevencia
Autor: Bc. Petra Cintulová
Pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Mykotoxíny v potravinách - výskyt, riziká a prevencia
Abstrakt:Táto bakalárska práca spracováva poznatky o mikroskopických vláknitých hubách. Zaoberá sa charakteristikou vybraných mykotoxínov, ich vplyvu na organizmus a popísaním spôsobov zisťovania mykotoxínov v potravinách a krmivách. Na základe kompilačného charakteru bakalárskej práce boli zosumarizované odborné poznatky o vybraných mykotoxínoch. Táto práca bola vypracovaná podľa dostupných odborných zdrojov. Mykotoxíny sú látky predstavujúce nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a zdravie zvierat. Vyskytujú sa v rôznych produktoch rastlinného a živočíšneho pôvodu. Typickými komoditami sú obilniny, ovocie a zelenina, ktoré môžu byť kontaminované pred zberom ale aj po zbere. K expozícii mykotoxínmi dochádza najmä konzumáciou kontaminovaných potravín. Majú akútne alebo chronické účinky na organizmus v závislosti od ich prijímanej koncentrácie. Niektoré mykotoxíny majú schopnosť akumulácie v organizme. Za cieľové orgány ich pôsobenia sa považujú pečeň a obličky, nakoľko v nich dochádza k metabolizmu mykotoxínov. Z toho dôvodu sa vykonávajú preventívne opatrenia už na poli pri vysádzaní plodín. Využívajú sa odolné odrody a ich vysádzanie sa plánuje tak, aby sa predišlo stresom z tepla alebo sucha. Po zbere úrody sa musí zabezpečiť správne skladovanie, aby nedochádzalo k rastu mikroskopických húb a pri správnych podmienkach aj k produkcii mykotoxínov. Prítomnosť mikroskopických húb však nemusí nutne znamenať aj prítomnosť mykotoxínov. Pre stanovenie ich obsahu v potravine sa využívajú rôzne detekčné metódy. Úspešné metódy detekcie ponúkajú vysokú citlivosť, špecifickosť a najmä reprodukovateľnosť. Ich koncentrácia v potravine sa dá znížiť metódami dekontaminácie. Spôsoby dekontaminácie môžu byť fyzikálne, chemické a biologické. Tieto metódy znižujú hladinu mykotoxínov v potravinách alebo eliminujú ich biologickú dostupnosť v tráviacom trakte. Pre využitie chemických metód sa vyžaduje schválenie od regulačných orgánov. Biologické metódy využívajú mikroorganizmy a enzýmy. Hladiny mykotoxínov v potravinách boli stanovené nariadeniami pre zdravotnú bezpečnosť ľudí.
Klíčová slova:mikroskopické huby, mykotoxíny, potraviny, toxicita, dekontaminácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně