Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Fungicide resistance of Cercospora beticola in the Slovak Republic
Written by (author): Ing. Milan Mihók, PhD.
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent 1:Ing. Marek Barta, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fungicídna rezistencia huby Cercospora beticola v Slovenskej republike
Summary:Huba Cercospora beticola Sacc. je jedným z najdôležitejších patogénov cukrovej repy. Spôsobuje hnedú škvrnitosť listov a predstavuje významný ekonomický problém pre pestovateľov cukrovej repy na celom svete. Častá aplikácia fungicídov zvyšuje riziko vzniku rezistentných kmeňov huby. Cieľom tejto práce bolo štúdium rozšírenia fungicídnej rezistencie patogéna C. beticola v Slovenskej republike v kontexte testovania účinnej fungicídnej ochrany repy proti hnedej škvrnitosti. Testovanie vplyvu použitých živných médií na morfologické vlastnosti izolátov C. beticola preukázalo, že najvhodnejšie médium na rast mycélia a sporuláciu bol TE agar (Tomato extract), nevhodným na kultiváciu a sporuláciu bol V8 agar. Na všetkých živných médiách bola najvyššia sporulácia pozorovaná pri teplote 25 °C. Na testovanie rezistencie huby v in vitro podmienkach bolo vyhodnotené ako najvhodnejšie PDA. Výsledky štúdie fungicídnej rezistencie populácie C. beticola potvrdili výskyt rezistentných kmeňov huby v Slovenskej republike. Podľa hodnoty EC50 bolo najviac rezistentných izolátov zaznamenaných k fungicídom Topsin (thiophanate-methyl), Score (difenoconazole) a Acanto (picoxystrobin). Nižší počet rezistentných izolátov bol zaznamenaný k fungicídom Yamato, Sfera 525 SC, Amistar Xtra, Bumper Super, Eminent 125 ME a Juwel . Boli zistené výrazné rozdiely medzi jednotlivými lokalitami v zastúpení rezistentných izolátov. Výsledky testovania prinášajú konkrétne rizikové účinné látky pre konkrétne lokality, ako dôležitý podklad pre voľbu správnej antirezistentnej stratégie. Ide najmä o alternáciu alebo vynechanie rizikových prípravkov z fungicídneho programu, proti ktorým bola zistená zvýšená miera rezistencie. Pri stanovení účinnosti fungicídov proti hnedej škvrnitosti repy v poľných podmienkach bolo zistené, že pri dvojitom ošetrení boli najúčinnejšie kombinácie fungicídov v zostupnom poradí: Juwel + Eminent 125 ME, Juwel + Score, Amistar Xtra + Score, Bumper Super + Eminent 125 ME, Plan Tonic + Plan Tonic, Sfera 535 SC + Eminent 125 ME, Acanto + Eminent 125 ME. Najvyššia ekonomická efektívnosť ošetrenia bola dosiahnutá pri kombinácii fungicídov Bumper Super + Eminent 125 ME.
Key words:repa cukrová, Cercospora beticola, fungicídna účinnosť, izoláty, morfológia, fungicídna rezistencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited