Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identifikační číslo: 1465
Univerzitní e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Fungicídna rezistencia huby Cercospora beticola v Slovenskej republike
Autor: Ing. Milan Mihók, PhD.
Pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Oponent 1:Ing. Marek Barta, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Fungicídna rezistencia huby Cercospora beticola v Slovenskej republike
Abstrakt:Huba Cercospora beticola Sacc. je jedným z najdôležitejších patogénov cukrovej repy. Spôsobuje hnedú škvrnitosť listov a predstavuje významný ekonomický problém pre pestovateľov cukrovej repy na celom svete. Častá aplikácia fungicídov zvyšuje riziko vzniku rezistentných kmeňov huby. Cieľom tejto práce bolo štúdium rozšírenia fungicídnej rezistencie patogéna C. beticola v Slovenskej republike v kontexte testovania účinnej fungicídnej ochrany repy proti hnedej škvrnitosti. Testovanie vplyvu použitých živných médií na morfologické vlastnosti izolátov C. beticola preukázalo, že najvhodnejšie médium na rast mycélia a sporuláciu bol TE agar (Tomato extract), nevhodným na kultiváciu a sporuláciu bol V8 agar. Na všetkých živných médiách bola najvyššia sporulácia pozorovaná pri teplote 25 °C. Na testovanie rezistencie huby v in vitro podmienkach bolo vyhodnotené ako najvhodnejšie PDA. Výsledky štúdie fungicídnej rezistencie populácie C. beticola potvrdili výskyt rezistentných kmeňov huby v Slovenskej republike. Podľa hodnoty EC50 bolo najviac rezistentných izolátov zaznamenaných k fungicídom Topsin (thiophanate-methyl), Score (difenoconazole) a Acanto (picoxystrobin). Nižší počet rezistentných izolátov bol zaznamenaný k fungicídom Yamato, Sfera 525 SC, Amistar Xtra, Bumper Super, Eminent 125 ME a Juwel . Boli zistené výrazné rozdiely medzi jednotlivými lokalitami v zastúpení rezistentných izolátov. Výsledky testovania prinášajú konkrétne rizikové účinné látky pre konkrétne lokality, ako dôležitý podklad pre voľbu správnej antirezistentnej stratégie. Ide najmä o alternáciu alebo vynechanie rizikových prípravkov z fungicídneho programu, proti ktorým bola zistená zvýšená miera rezistencie. Pri stanovení účinnosti fungicídov proti hnedej škvrnitosti repy v poľných podmienkach bolo zistené, že pri dvojitom ošetrení boli najúčinnejšie kombinácie fungicídov v zostupnom poradí: Juwel + Eminent 125 ME, Juwel + Score, Amistar Xtra + Score, Bumper Super + Eminent 125 ME, Plan Tonic + Plan Tonic, Sfera 535 SC + Eminent 125 ME, Acanto + Eminent 125 ME. Najvyššia ekonomická efektívnosť ošetrenia bola dosiahnutá pri kombinácii fungicídov Bumper Super + Eminent 125 ME.
Klíčová slova:repa cukrová, Cercospora beticola, fungicídna účinnosť, izoláty, morfológia, fungicídna rezistencia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně