Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Identification number: 1467
University e-mail: zaneta.paukova [at] uniag.sk
 
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development

     
Graduate
     
Lesson
     
     
Publications          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Babicz
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis × giganteus
April 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Nicolas Balla
Nakladanie s nebezpečným odpadom v spoločnosti Veolia Voda Veľký Krtíš a Lučenec
April 2019Displaying the final thesis
3.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Nicolas Balla
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
May 2021Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Balla
Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
April 2018
Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Richard Balla
Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
April 2018
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Veronika Belušáková
Ohrozenie Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat inváznymi druhmi rastlín
May 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Beniak, PhD.
Mapovanie a manažment zavlečených inváznych druhov rastlín v obciach Velčice, Veľké Zálužie a Dubník
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Bojdová
Hodnotenie záujmu obyvateľov o separovaný zber odpadov v obci Čakajovce
May 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Bolech
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Sládkovičovo
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Bolech
Výskyt, manažment a populačná dynamika Aster novi-belgii a Solidago canadensis v povodí Stoličného potoka a Čiernej vody
April 2013Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Pavol Brisuda
Prírodné zdroje liečivých rastlín, ich využitie a spracovanie v obci Blažovce
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomaš Buchta
Mapovanie a manažment Ailanthus altissima v lužných lesoch a fytocenologická, ekologická a pedologická charakteristika predmetného územia
April 2015Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matúš Buraj
Produkcia fytomasy a dynamika rastu Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v štvrtom vegetačnom období
April 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Cífferyová
Produkcia biomasy a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Terézia Cífferyová
Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
April 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Čibíková
Výskyt a rozšírenie inváznej rastliny Ambrosia artemissifolia a jej vplyv na zdravie ľudí
April 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Čík
Mapovanie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v povodí rieky Hron
April 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Danová
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v obciach Malý Lapáš a Poľný Kesov
April 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dušan Dovalovský
Zhodnotenie systému separovaného zberu odpadov v meste Rožňava
April 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Drešková
Manažment inváznych druhov rastlín v CHKO Dunajské Luhy
April 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Ďurič
Acidifikácia štiavnických tajchov
April 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Lucia Farkašová
Manažment vybraného invázneho druhu rastlín na vybranej lokalite
April 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Farkašová
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín v prírodnej rezervácií Dálovský močiar
April 2018
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Fedičová
Mapovanie výskytu a manažment inváznych rastlín v Národnom parku Poloniny
April 2011Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Feltovičová
Mapovanie a manažment zavlečených inváznych druhov rastlín v obciach Jelenec, Lehota a Rúbaň
May 2012
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Fiantoková
Mapovanie inváznych druhov rastlín v meste Topoľčany a návrh obnovy vybraného ekosystému
April 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Filová
Mapovanie a manažment zavlečených inváznych druhov rastlín v obciach Ladice, Rumanová a Svätý Peter
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Denis Fodor
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
May 2021
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Geherová
Výskyt, rozšírenie a populačná dynamika Helianthus tuberosus pozdĺž rieky Váh
April 2014
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Gráciková
Hodnotenie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v Prírodnej rezervácii Kulháň a v obci Jacovce
April 2013
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Gráciková
Zhodnotenie stavu biodiverzity v Národnej prírodnej rezervácii Zoborská lesostep
May 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Grofčíková
Hodnotenie vybraných ekofyziologických charakteristík listov energetickej byliny Miscanthus × giganteus
April 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Grofčíková
Hodnotenie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v obci Alekšince
April 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominika Gulková
Výskyt a rozšírenie inváznej rastliny Heracleum mantegazzianum a jej vplyv na zdravie ľudí
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Guzmická
Hodnotenie záujmu obyvateľov o separovaný zber odpadov v obci Alekšince
April 2014
Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Marek Halas
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
May 2021
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Hanušová
Mapovanie a manažment vybraných inváznych druhov rastlín v obciach Jedľové Kostoľany a Topolčianky
May 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Hanzelová
Hodnotenie nakladania s odpadom v podniku Duslo Šaľa
April 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Hnatová
Populačno - biologické štúdium Allium ursinum v obci Habura
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Renáta Hrúziková
Hodnotenie záujmu obyvateľov o separáciu odpadov v obci Podzámčok
May 2012
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Renáta Hrúziková
Porovnanie spôsobov nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných mestách EÚ
April 2014
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Viera Chvostaľová
Invázne druhy rastlín a ich manažment vo vybraných obciach v Prešovskom samosprávnom kraji
April 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viera Chvostaľová
Systém separovaného zberu odpadov v meste Nitra
May 2011
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Illéšová
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Lužianky
May 2020Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Ješková
Zhodnotenie a návrh separovaného zberu odpadov v meste Galanta
April 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Káderová
Populačná dynamika a návrh manažmentu invadujúcich populácií Asclepias syriaca
April 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Káderová
Populačno-biologické štúdium nepôvodného druhu Asclepias syriaca v okrese Veľký Krtíš
April 2015
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kanská
Manažment vybraného invázneho druhu rastlín na vybranej lokalite
April 2018
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Kanská
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín v prírodnej rezervácii Príbrežie Ružinej
April 2018Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Kapinová
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Ružomberok
May 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Kapinová
Zhodnotenie hospodárenia s komunálnym odpadom vo vybraných mestách Slovenska
April 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Kaprálová
Manažment a populačno-biologické štúdium invázného druhu Heracleum mategazzianum
April 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Júlia Karasová, PhD.
Vplyv priemyselného podniku Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť na kvalitu ovzdušia v meste Žilina
May 2011
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Karasová, PhD.
Výskyt inváznych druhov rastlín a ich manažment v povodí rieky Rajčianka
April 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Knápeková
Mapovanie a manažment Fallopia japonica a Asclepias syriaca vo vybraných obciach v okrese Veľký Krtíš
May 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Konecsná
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Nové Zámky
May 2015
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Kováčová
Mapovanie výskytu a manažment vybraných inváznych druhov rastlín v meste Levoča
April 2013
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Hana Krčová
Ekologické poľnohospodárstvo na vybranej lokalite a jeho vzťah k pôde
May 2012
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kubasáková
Zhodnotenie komunálneho a separovaného zberu odpadov v obciach Trenčianske Stankovce a Soblahov
April 2019
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Lahučký
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Lehota a Báb
April 2019
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Filip Lauko
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
April 2020
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Lehotský
Mapovanie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v obci Báb
May 2012
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Luščáková
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji
April 2019
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Malinová
Zhodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia na ekofarme v Košickom kraji
April 2011Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Malinová
Produkcia biomasy a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax v treťom vegetačnom roku
April 2019
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Mančušková
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis × giganteus v závislosti od ich vlastností a svetových strán
April 2014
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriána Mančušková
Mapovanie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v obci Pribeta mikroregión Dvory nad Žitavou
May 2012Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Mariničová, PhD.
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis (Tatai)
April 2014
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Mariničová, PhD.
Manažment a mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín v obci Jarok mikroregión Veľké Zálužie
May 2012
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Michalcová
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis (Tatai) v závislosti od ich vlastností a svetových strán
April 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Michalcová
Populačno - biologické štúdium jarného geofyta Galanthus nivalis v Národnej prírodnej rezervácii Bábsky les
May 2012
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andy Murín
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Levice
May 2019Displaying the final thesis
73.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Vivien Nováková
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
May 2020
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Onuferová
Vplyv čiernych skládok na biodiverzitu v jej bezprostrednom okolí vo vybraných obciach v okrese Vranov nad Topľou
April 2011
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Páleník
Mapovanie a manažment vybraných inváznych druhov rastlín v obciach Obyce a Veľká Lehota
April 2013Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Paukejeová
Invázne druhy rastlín a ich manažment vo vybraných obciach v okrese Nitra
April 2013
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Paukejeová
Vplyv výrobných podnikov na kvalitu ovzdušia v okrese Nitra
May 2011Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Petrovičová
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov Solidago canadensis a Solidago gigantea v okrese Levoča
April 2014
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Pindúrová
Možnosti separácie komunálneho odpadu v obciach Spišská Stará Ves a Veľký Lapáš
May 2012
Displaying the final thesis
80.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Denis Poláček
Mapovanie nelegálnych skládok v meste Šaštín - Stráže
April 2021
Displaying the final thesis
81.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Lukáš Polák
Hodnotenie vybraných ekofyziologických charakteristík listov energetickej byliny Miscanthus sinensis (Tatai)
April 2015
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Polák
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Trnava
May 2011
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Poláková
Analýza systému separovaného zberu odpadov v obci Mojmírovce
April 2014
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Sahulčíková
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Sereď
May 2016
Displaying the final thesis
85.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Natália Sahulčíková
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Sereď
April 2014Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Natália Sahulčíková
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Nitra
April 2019
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Salanská
Šírenie inváznych druhov rastlín vo vybranom území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
April 2013
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Salanská
Zhodnotenie stavu biodiverzity na území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
May 2011
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Sileská
Populácie jarných geofytov v v Národnej prírodnej rezervácii Bábsky les
May 2012
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Slamková
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v obciach Cabaj-Čápor a Veľké Zálužie
April 2017
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radka Smugalová
Porovnanie separácie komunálneho odpadu v mestách Senica a Skalica
April 2015
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ladislav Szakállos
Účinky rádioaktívnych a jadrových zbraní na životné prostredie na atole Bikiny
May 2011
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Šimová
Ekologické poľnohospodárstvo vo vzťahu k pôde v poľnohospodárskom družstve Ivanka pri Nitre
May 2012
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Nikola Šlágorová
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Slažany
May 2020
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Štrbáková
Možnosti manažmentu Fallopia japonica na vybranej lokalite
May 2012
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nicole Tereková
Produkcia fytomasy a dynamika rastu Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom roku po výsadbe
April 2020
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nicole Tereková
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Hron
May 2018
Displaying the final thesis
98.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Nicole Tereková
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Hron
April 2018
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Vanek
Zhodnotenie odpadového hospodárstva v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o.
April 2019
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Vargová
Zhodnotenie kvality pôdy na ekofarme Contax v okrese Košice
April 2011Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Vermešová
Populačno - biologické štúdium Allium ursinum v Prírodnej rezervácii Chynoriansky luh
May 2012
Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Vranková
Hodnotenie hynutia lesných ekosystémov v okrese Nové Mesto nad Váhom
June 2011
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Zdzieblová
Vplyv inváznych druhov rastlín na zdravie ľudí
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress