Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Identification number: 1480
University e-mail: jan.cimo [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Final thesis     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Climate change and its impact on temperature conditions in Slovakia
Written by (author):
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Department:
Opponent 1:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent 2:
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Opponent 3:prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska
Summary:
Cieľom tejto habilitačnej práce je priblížiť vedeckým pracovníkom v oblasti biologických i poľnohospodárskych vied, genetikom, šľachtiteľom i pracovníkom v prevádzkových podmienkach poľnohospodárskej výroby a iným záujemcom informácie z teórie klimatických zmien, tvorby mapových výstupov týchto zmien a hlavne poskytnúť klimatické podklady zo základných prvkov a charakteristík energetickej bilancie z hľadiska súčasného stavu a tiež z hľadiska trendov a predpokladov ich budúcich zmien na Slovensku. Pre agroklimatické analýzy sa na území Slovenska vytypovalo 100 klimatických staníc, plošne rozmiestnených tak, aby pokrývali všetky poľnohospodárske regióny, t.j. do nadmorskej výšky 800 m. Základné agroklimatické analýzy sa vzťahovali k časovému radu 1961 – 2010, ktorý sa radí z hľadiska meraní a pozorovaní k najhomogénnejším. Trendy a predpokladané mapové výstupy budúcich klimatických zmien sa matematicko-štatistickými metódami stanovili k horizontom rokov 2035, 2050, 2075 a 2100. Predložená habilitačná práca prináša významný prínos a detailný pohľad na klimatickú zmenu a jej dopad na teplotné pomery Slovenska. Zároveň podrobne popisuje detailnú analýzu výskytu dní ľadových, mrazových, letných, tropických a noci letných a tropických v minulosti až po súčasnosť s prognózou možného vývoja až do konca roku 2100. V práci sú podrobne analyzované teplotné zmeny (priemernej, maximálnej a minimálnej teploty) a zmena vegetačného obdobia vytypovaných plodových, hlúbových a koreňových zelenín, pestovaných v poľných podmienkach z výsevu s prognózou vývoja do roku 2100.
Key words:
vegetačné obdobie, mrazové dni, ľadové dni, tropické dni a noci, klimatická zmena

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited