Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of development potential of chosen spa town of Banská Bystrica region
Written by (author):
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie rozvojového potenciálu vybraných kúpeľných miest Banskobystrického kraja
Summary:
V predkladanej diplomovej práci sa zaoberáme zhodnotením endogénneho rozvojového potenciálu v kúpeľných obciach Brusno a Dudince. Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických východísk zhodnotiť rozvojový potenciál, aktivity v oblasti kúpeľného cestovného ruchu, ich vplyv na socio-ekonomický rozvoj a navrhnutie riešení a opatrení pre ich ďalšiu aktivizáciu v sledovaných obciach. Naplnenie cieľa si vyžadovalo kompletnú analýzu endogenného potenciálu a zhodnotenie súčasného stavu v oblasti kúpeľného cestovného ruchu v sledovaných obciach. Súčasťou práce je SWOT analýza, riadený rozhovor s primátorom obce Dudince a generálnymi riaditeľmi Kúpeľov Brusno a.s. a Kúpeľov Dudince a.s., dotazníkový prieskum zameraný na zistenie spokojnosti so službami poskytovanými konkrétnymi kúpeľnými zariadeniami a hodnotenie vplyvu kúpeľnej činnosti na rozvojovú úroveň obcí. Prvý dotazník bol určený účastníkom kúpeľného cestovného ruchu v sledovaných obciach a druhý dotazník bol určený občanom obcí. Na základe zistených poznatkov môžeme konštatovať, že obe obce majú vhodný rozvojový potenciál, ktorý dostatočne využívajú a aktivizujú. Prioritnou oblasťou rozvoja, vzhľadom na dlhodobú kúpeľnú históriu v obciach, by mal byť kúpeľný cestovný ruch. Dudince disponujú výrazne širšou a bohatšou ponukou ubytovacích, stravovacích, kultúrnych, športových možností. V závere sme vyšpecifikovali strategické ciele, priority a opatrenia, ktoré by viedli k rozvoju existujúceho endogénneho potenciálu sledovaných obcí.
Key words:potenciál, endogénne faktory, aktivizácia, kúpeľný cestovný ruch, rozvoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited